LPZ_06_senzory_L_a_C - LPZ 06 Kohout Zkladn fyzikln principy a vlastnosti senzor 6 induktivnch a kapacitnch Klov slova induktivn kapacitn senzory L

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 06 Kohout Základní fyzikální principy a vlastnosti senzorů 6 - induktivních a kapacitních Klíčová slova induktivní, kapacitní, senzory, L a C senzory Důležité pojmy (induktivní senzory) Princip činnosti pro L senzory: L = f(S, l, N, μ ), založeno na principu změny indukčnosti dL (jednotka [H] - Henry) L = N 2 * μ * l / S L-indukčnost, N-závity, μ -permeabilita, l-délka cívky, S-obsah průřezu Induktivní senzory (L) induk tanční (statické), napájení z AC zdroje, měření změny l pasivní magnetoelastické senzory , změna μ, pasivní i aktivní magnetoindukční (dynamické), indukce napětí v cívce aktivní magnetostrikční (statické), napájení z AC zdroje, měření indukovaného napětí aktivní) magnetoanizotropní (statické), změna geometrie magnetického pole, napájení z AC zdroje, měření indukovaného napětí aktivní Vyhodnocovací obvody pro L senzory střídavé můstky LDVD
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

LPZ_06_senzory_L_a_C - LPZ 06 Kohout Zkladn fyzikln principy a vlastnosti senzor 6 induktivnch a kapacitnch Klov slova induktivn kapacitn senzory L

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online