{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_07_Základní fyzikální principy a vlastnosti

LPZ_07_Základní fyzikální principy a vlastnosti

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL-LPZ-PRK 7 Daniel Šedzmák Základní fyzikální principy a vlastnosti senzorů 7 - piezoelektrických senzorů, integrovaných senzorů Klíčová slova Piezoelektrický jev;integrovaný senzor Důležité pojmy Dielektrikum - je izolant, který má schopnost polarizace (tedy být polarizován). Tedy všechna dielektrika jsou izolanty, ale ne všechny izolanty jsou dielektrikem . Akcelerometr - je senzor, který využívá setrvačnosti hmoty pro měření rozdílu mezi kinematickým zrychlením (vzhledem k určitému inerciálnímu prostoru) a gravitačním zrychlení. Úvod Senzory Senzory jsou funkční prvky, tvořící vstupní blok měřicího řetězce, který je v přímém styku s měřeným prostředím. Synonyma – snímač, převodník, nebo detektor Piezoelektrické senzory Piezoelektrické senzory patří do dvou „nadskupin“ Senzory mechanického napětí a síly, a mezi Senzory tlaku.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

LPZ_07_Základní fyzikální principy a vlastnosti

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online