LPZ_08_Přehled a kategorizace zdravotnických prostředků pod

LPZ_08_Přehled a kategorizace zdravotnických prostředků pod

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Přehled a kategorizace zdravotnických prostředků podle direktiv EU. Zdravotnické prostředky se dělí do čtyř tříd dle závislosti na dodávce elektrické energie (Elektrické přístroje vyžadují speciální údržbu a manipulaci – bezpečnost pro pacienta i pro personál)a dle invazivity (každý invazivní zákrok je potenciální riziko pro pacienta). 1. Přehled a kategorizace prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) Třída I: ( fonendoskop, injekční stříkačka ) - neaktivní PZT (bez zdroje energie) - neinvazivní PZT (nevnikající do lidského těla) Třída IIa: ( ultrazvuk, zkumavky katetry ) - diagnostické PZT - PZT pro uchování tělesných tekutin - Chirurgicky invazivní PZT pro přechodné (<60 min.) použití
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

LPZ_08_P&Aring;™ehled a kategorizace zdravotnick&Atilde;&frac12;ch prost&Aring;™edk&Aring;&macr; pod

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online