{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_09_prehled - SEL,LPZ,PRK_9 Kudrna Pklady diagnostickch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL,LPZ,PRK_9 Kudrna Příklady diagnostických a terapeutických přístrojů či zařízení a zařízení zdravotnických pracovišť Přístrojová technika v diagnostice Diagnostika mozku - Neurologie, psychiatrie Důvod: epileptické stavy Elektroencefalografie-EEG-záznam el. aktivity mozku, 19+2 elektrod-rozložení Jasper=10/20,umístěné na hlavě, různé typy montáží- Zpracování signálu-FFT analýza, CSA-zhuštěné kulisy,Topografické mapování Elektrokortikogram-ECoG-z povrchu mozku-před a během operace Evokované potenciály-snímání EEG během opětovného dráždění Zrakové evokované potenciály-VEP-různé sledy stim. záblesků Podprahové dráždění el. imp. na končetinách-SSEP Aplikace zvukových stimulů-BAEP Nové trendy-magnetoencefalografie MEG-problém s magnetosenzory Morfologická vyš-CT Funkční vyšetření- MR, PET, SPECT Diagnostika srdce – kardiologie, JIP, ARO, ambulance Důvod: srdeční infarkt, analýza rytmu, kardiovaskulární choroby Elektrokardiografie-EKG-registrace akčních potenciálů srdce, hodnocení rytmů, tvarů a velkostí vln VKG-průmět elektrického vektoru do tří rovin, systém snímání Frank, McFee
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

LPZ_09_prehled - SEL,LPZ,PRK_9 Kudrna Pklady diagnostickch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online