LPZ_10_elektrická_bezp.

LPZ_10_elektrická_bezp. - LPZ Kuchaov...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ Kuchařová Elektrická bezpečnost provozu zdravotnické techniky Klíčová slova elektrické izolační třídy Důležité pojmy Ochranná opatření - jsou kombinacemi ochranných prostředků základní ochrany a ochrany při poruše, dohromady to zajišťuje kompletní ochranu zařízení Úvod K tomu, jak má být elektrické zařízení připojeno v elektrické instalaci, slouží jeho zařazení do některé ze tříd ochrany. Třídy ochran elektrických a elektronických zařízení Čísla tříd nejsou určena k vyjádření úrovně bezpečnosti zařízení, ale vyjadřují pouze to, jak je  bezpečnosti dosaženo. 0 I II III Základní charakterisktiky zařízení Ochrana okolím, žádné prostředky pro připojení
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Ask a homework question - tutors are online