LPZ_10_mereni_srdecnif - LPZ Kuchaov Men srden frekvence...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ Kuchařová Měření srdeční frekvence Klíčová slova Důležité pojmy Kardiotachometr – měřič tepové frekvence, rozsah 0-200tepů/min Úvod Tepová frekvence je za normálních okolností funkcí tělesné námahy. Dělení kardiotachometrů podle druhu změřené frekvence: - Okamžitá hodnota frekvence-neustálé vyhodnocování R-R - Střední hodnota frekvence-nejběžnější - Průměr z předem zvoleného počtu tepů- Metody měření Z EKG signálu nejčastější běžně součásti zařízení JIP, ARO a lepších EKG pomocí elektrod – získáváme EKG, tepovou f a dechovou f detektor zachytává impulsy z EKG dáno QRS komplexem - těžší pokud se vyskytuje nějaká srdeční variabilita v závislosti na nějaké chorobě požadavky - nezávislost na pohybech pacienta -oddolnost proti síťovému artefaktu -nezávislost na tvarových změnách, velikosti vstupního napětí a polaritě vstupního napětí EKG singálu detekují se R-vlny
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

LPZ_10_mereni_srdecnif - LPZ Kuchaov Men srden frekvence...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online