LPZ_12_EEG_a_EMG - SEL 12 Kram Elektroencefalografy,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL 12 Kramář Elektroencefalografy, elektromyografy - požadované parametry, specifika použití, možné artefakty ovlivňující výstup, požadavky na bezpečnost Klíčová slova elektroencefalograf, elektromyograf Elektroencefalograf (EEG) Zdravotnický elektrický přístroj určený pro získání grafických záznamů a/nebo k zobrazení elektrické aktivity mozku na displeji pro diagnostické účely Princip snímaní Požadované parametry vstupní citlivost nastavitelná 20-1000 μ V diskriminační činitel větší než 10000 vstupní odpor 5-100 MΩ počet kanálů nejčastěji 19+1 pro EKG+1 pro značky použitý registrační systém - inkoustový přímopíšící, - inkoustový tryskový, - kopírovací Artefakty ovlivňující výstup pohyby očí a mrkání svalová aktivita (polykání, mračení, žvýkání, mluvení atd.) srdeční aktivita (mechanický pohyb tepének) 1/3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SEL 12 Kramář Elektromyograf (EMG) zdravotnický elektrický přístroj pro detekci a analýzu biopotenciálů,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

LPZ_12_EEG_a_EMG - SEL 12 Kram Elektroencefalografy,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online