LPZ_13_Monitory - LPZ 11 Lkask monitory a centrly Klov...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 11 Lékařské monitory a centrály Klíčová slova monitor, monitorování dle Holtera Důležité pojmy monitor - zařízení pro dlouhodobé sledování – předem stanovených životních funkcí - stabilní (JIP, ARO, OS, RZS), - mobilní (dle Holtera) centrála - místnost s hlavní monitorovací jednotkou (zobrazuje veškeré snímané data z bedside monitorů) Monitor – samostatná jednotka (tzv. “bedside monitor”), – součástí jiného zařízení (def.), – modul v “síťovém” uspořádání (centrála a několik monitorů) Důležitá charakteristika monitoru: - systém poplachů s nastavitelnými mezemi (spolehlivost!) Často snímáno Méně často sním. EKG signál krevní tlak srdeční frekvence teplota dechová frekvence nasycení krve kysl. Specializované snímání fetální ozvy a korelace s del. kontrakcemi vzáj. vztah okamž. hodnot srd. a dech. frekv. Struktura monitoru
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

LPZ_13_Monitory - LPZ 11 Lkask monitory a centrly Klov...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online