{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_14_Přístroje pro elektrostimulaci

LPZ_14_Přístroje pro...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 14 Michal Mauler Přístroje pro elektrostimulaci Velké zastoupení mají přístroje pro stimulaci srdečního svalu. Klíčová slova kardiostimulátor (pacemaker) Důležité pojmy kardiostimulátor - plní funkci SA a/nebo AV uzlu a tím upravuje tep na normální frekvenci a rytmus - náhrada vlastní, rytmické funkce srdce(automacie) při poruchách převodního systému - náprava bradykardií nebo zástav srdce - u nemocných blokace AV uzlu při infarktu,nefunkčnost SA uzlu,fyziologické změny tkáně s věkem Dělení dle: Doby trvání stimulace dočasná (klinická), trvalá (implantabilní) Způsobu dráždění přímé (endokardiální, myokardiální, epikardiální) nepřímé (hrudní, jícnové) Funkce stimulátoru neřízené, řízené, programovatelné Počtu ovládaných srdečních dutin jedno,dvoudutinové Typu stimulačních elektrod unipolární, bipolární Typu napájení stimulátorů bateriové, vysokofrekvenčně buzené nepřímé akutní stavy eldy na hrudník nebo do jícnu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

LPZ_14_Přístroje pro...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online