LPZ_15_Reflex Achillovy Å¡lachy

LPZ_15_Reflex Achillovy Å¡lachy - LPZ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 15 Meliška Martin Reflex Achillovy šlachy - Popis postupu, popis zařízení, důležité zásady, parametry zařízení, možné artefakty, vyhodnocení záznamů Klíčová slova: Reflex Achillovy šlachy Důležité pojmy: Achillova šlacha: šlacha trojhlavého svalu lýtkového, upínající se na kost patní Reflex :je základní strukturálně funkční komponenta nervového systému. Obecný reflexní oblouk se skládá z 5 komponent: 1.receptor, 2.aferentní dráha (dostředivá), 3.centrum v CNS, 4.eferentní dráha (odstředivá), 5.efektor (sval,šlachová tělíska,atd.). Principem vyšetřování reflexů je vyhodnocení efektorové odezvy na specifický podnět. Motorické nervy : motorické vzruchy se šíří rychlostí až 120 m/s Senzorické nervy : senzorická vlákna jsou středně rychlá (Vlákna bolesti: jsou nejpomalejší) Úvod: Reflex Achillovy šlachy: vyvolá se úderem kladívka na Achillovu šlachu u ležícího pacienta. Reflex lze rovněž vyvolat v poloze v kleče nebo vsedě. Reflexní odpovědí
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

LPZ_15_Reflex Achillovy Å¡lachy - LPZ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online