LPZ_16 - LPZ 16 Jana Moansk Elektroencefalograf Popis...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 16 Jana Mošanská Elektroencefalograf - Popis postupu, popis zařízení, důležité zásady, parametry zařízení, možné artefakty, vyhodnocení záznamů Klíčová slova: Elektroencefalograf (EEG), Důležité pojmy: Kanál - výstup příslušně zapojeného zesilovače - pro každý kanál potřebujeme jeden vstupní zesilovač - kolika kanály je aparatura vybavena, tolik různých signálů může sejmout a zpracovat - úplný systém pro zesílení a úpravu rozdílu potenciálů mezi dvojicí nebo kombinací elektrod . Elektroda - Vodič přiložený k povrchu nebo zavedený do oblasti vlasaté pokožky hlavy nebo mozku ke snímání elektrické aktivity mozku v kombinaci s další elektrodou nebo elektrodami Neutrální elektroda - elektroda použitá jako soufázová diferenční u diferenciálních zesilovačů a/nebo k potlačení rušení, které není vyvoláno kombinací EEG elektrod. ELEKTROENCEFALOGRAF (EEG) Definice - zdravotnický elektrický přístroj určený pro získání grafických záznamů a/nebo k zobrazení elektrické aktivity mozku na displeji pro diagnostické účely. Požadavky na přístroj
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

LPZ_16 - LPZ 16 Jana Moansk Elektroencefalograf Popis...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online