LPZ_18_FONOKARDIOGRAFIE - LPZ 18 Anonym FONOKARDIOGRAFIE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 18 Anonym FONOKARDIOGRAFIE Podstata vzniku srdečních ozev • mechanická činnost srdce – zvuky • posloupnost zvuků při srdeční činnosti - první ozva – systolická, - 0,1-0,17s, - 25-45 Hz, - druhá ozva – diastolická, - 0,1-0,14s, - 50 Hz, - třetí ozva – protodiastolická, - svalová, - 0,1s, - síňová ozva – presystolická, - svalová, - srdeční šelesty – u fyz., ale hlavně patofyziolog. stavů změnou charakteru proudění krve dochází k vibracím, - nad 600 Hz, • vzájemný vztah mezi EKG, KT a SO (viz obrázek) • srdeční zvuky a šelesty - 0,1-2000 Hz, - velmi malá úroveň, - auskultační technika Princip činnosti fonokardiografu Fonokardiograf – přístroj, který pomocí mikrofonu snímá akustický signál vznikající při činnosti srdce a provádí jeho částečnou analýzu - doplňkové zařízení k elektrokardiografu, - zvuky a šelesty – amplitudově modulovaný signál (obálka vibrací – diagn. význam), - otev. a uzav. chlopní, norm. proudění krve – nízké kmitočty, - šelesty – vyšší kmitočty, - několik pásem kmitočtů (viz tabulka)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

LPZ_18_FONOKARDIOGRAFIE - LPZ 18 Anonym FONOKARDIOGRAFIE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online