LPZ_19_Mereni krevniho tlaku

LPZ_19_Mereni krevniho tlaku - LPZ 17 Eva Sebroov Men...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 17 Eva Sebroňová Měření krevního tlaku Klíčová slova invazivní / neinvazivní měření krevního tlaku, auskultační metoda, Korotkovův fenomén, oscilometrická metoda, katetrizace Důležité pojmy tlak krve (TK) v tepnách, přesněji v arteria brachialis systolický / diastolický tlak – nejvyšší / nejnižší hodnota TK hypertenze / hypotenze – vysoký / nízký TK jednotka užívaná pro měření tlaku krve je Torr =1 mmHg ~ 133,322 Pa Úvod Význam měření krevního tlaku předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …) Metody měření krevního tlaku o Nepřímé – neinvazivní metody o Přímé – invazivní metoda Nepřímé – neinvazivní metody a) auskultační metoda – odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu (n. mikrofonu), porovnávání tlaku s tlakem v manžetě; využívá tzv. Korotkovův fenoménm (šelesty vznikající mezi ST a DT, způsobené turbulentním prouděním) OBR.1 Korotkovův fenomén b) palpace – nalezení tlakových bodů pomocí pohmatu na zápěstí (pouze
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

LPZ_19_Mereni krevniho tlaku - LPZ 17 Eva Sebroov Men...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online