LPZ_19_mereni_tlaku - LPZ Kuchaov Pstroje pro men krevnho...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ Kuchařová Přístroje pro měření krevního tlaku Klíčová slova tlak, blood pressure Důležité pojmy Střední tlak (StT)– je průměrný tlak po dobu srdečního cyklu StT=DT+1/3PT Pulsní tlak – rozdíl ST a DT 1mmHg=133,322Pa Korotkovovy zvuky – turbulentní proudění krve v artérii při deformaci arteriální stěny tlakem v manžetě (začíná při systolickém tlaku (ST), při diastolickém tlaku (DT) mizí a proudění začíná být opět laminární) neinvazivní měření – nepřímá metoda, bez zásahu do oběhového systému, omezení průtoku krve manžetou, měří charakteristické hodnoty tlaku popř. pulsovou vlnu invazivní měření – přímá metoda, zavedená snímací část do krevního oběhu punkcí vény nebo arterie Úvod Historicky první neinvazivní metody se nazývají dnes též nespojité, pomocí nichž stanovujeme charakteristické hodnoty tlaku. Naopak spojité měření poskytuje informaci o okamžité hodnotě pulsové vlny, ta bývá měřena
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

LPZ_19_mereni_tlaku - LPZ Kuchaov Pstroje pro men krevnho...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online