{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_19_mereni_tlaku - LPZ Kuchaov Pstroje pro men krevnho...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ Kuchařová Přístroje pro měření krevního tlaku Klíčová slova tlak, blood pressure Důležité pojmy Střední tlak (StT)– je průměrný tlak po dobu srdečního cyklu StT=DT+1/3PT Pulsní tlak – rozdíl ST a DT 1mmHg=133,322Pa Korotkovovy zvuky – turbulentní proudění krve v artérii při deformaci arteriální stěny tlakem v manžetě (začíná při systolickém tlaku (ST), při diastolickém tlaku (DT) mizí a proudění začíná být opět laminární) neinvazivní měření – nepřímá metoda, bez zásahu do oběhového systému, omezení průtoku krve manžetou, měří charakteristické hodnoty tlaku popř. pulsovou vlnu invazivní měření – přímá metoda, zavedená snímací část do krevního oběhu punkcí vény nebo arterie Úvod Historicky první neinvazivní metody se nazývají dnes též nespojité, pomocí nichž stanovujeme charakteristické hodnoty tlaku. Naopak spojité
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}