{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_22 - LPZ 24 Podorsk Men na ultrazvukovm zobrazovacm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 24 Podžorský Měření na ultrazvukovém zobrazovacím systému - Popis postupu, popis zařízení, důležité zásady, parametry zařízení, možné artefakty, vyhodnocení záznamů Úvod Princip UZV Ultrazvukové vlny procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů. Odražené vlny lze převést ve formě obrazu na monitor . Jako ultrazvuk označujeme jakýkoli zvuk s frekvencí vyšší než 16 000 Hz. Výhody UZV oproti metodám využívající ionizující záření Díky tomu, že UZV nevyužívá ionizující záření, není pro organismus škodlivý UZV systémy mají horší rozlišovací schopnost(než např. CT) UZV systémy mají o mnoho nižší pořizovací cenu Artefakty Při diagnostice UZ vlněním vzniká několik druhů rušení - artefaktů. Neúměrným nastavením vysokého zesílení přijatého signálu se zvýrazňuje šum, který budí na př. dojem "bláta" ve žlučníku apod.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

LPZ_22 - LPZ 24 Podorsk Men na ultrazvukovm zobrazovacm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online