prehled_jednotek_zakladnich

prehled_jednotek_zakladnich - Pehled jednotek zkladnch...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Přehled jednotek základních (SI), odvozených (SI) a vedlejších. 1. Základní jednotky 2. Odvozené jednotky
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
3. Vedlejší jednotky čas 4. Doplňkové jednotky decibel (dB) - logaritmická jednotka pouľívaná k vyjádření zvláątě akustické intenzity. Rozdíl 20 dB znamená rozdíl 10x větąí amplitudy signálu a 100x větąího výkonu. Obvykle se pouľívá pro vyjádření relativního poměru signálů. Je-li pouľit ve významu absoulutní hodnoty intenzity zvuku, pak se za výchozí hodnotu 0 dB povaľuje akustický výkon 10-12 W.m-2 (jedná se o prahovou intenzitu slyąitelnosti čistého tónu o frekvenci 1000 Hz). Dobsonova jednotka (DU - Dobson Unit) - jednotka mohutnosti ozónové vrstvy. Pokud by se vąechen ozón nad určitou oblastí zemského povrchu shromáľdil u země za standardních podmínek (teplota 0°C a tlak 1 atm (100 kPa)), vytvořil by sloupec přibliľně 3 mm vysoký. Tyto 3 mm jsou definovány jako 300 DU (1 DU = 0,01 mm vrstvy čistého ozńu za standardních podmínek). Výchozí hodnota 300 DU vychází ze stavu ozónové vrstvy na Labradorem. Jednotka je pojmenována po G.M.B. Dobsonovi - vědci, který první studoval stav ozónové vrstvy v letech 1920-1960.
Background image of page 2
5. Násobky a díly jednotek
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Definice některých fyzikálních jednotek Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu 1/299 792 458 sekundy. Kilogram je hmotnost 1 dm3 destilované vody při teplotě 20° C a normálním tlaku 1,013 25 .105 Pa. Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběľnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče. Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. (Teplota trojného bodu vody je teplotou rovnováľného stavu ledu, vody a vodní páry;
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 7

prehled_jednotek_zakladnich - Pehled jednotek zkladnch...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online