{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

prehled_jednotek_zakladnich - Pehled jednotek zkladnch(SI...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Přehled jednotek základních (SI), odvozených (SI) a vedlejších. 1. Základní jednotky 2. Odvozené jednotky
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3. Vedlejší jednotky čas 4. Doplňkové jednotky decibel (dB) - logaritmická jednotka pouľívaná k vyjádření zvláątě akustické intenzity. Rozdíl 20 dB znamená rozdíl 10x větąí amplitudy signálu a 100x větąího výkonu. Obvykle se pouľívá pro vyjádření relativního poměru signálů. Je-li pouľit ve významu absoulutní hodnoty intenzity zvuku, pak se za výchozí hodnotu 0 dB povaľuje akustický výkon 10-12 W.m-2 (jedná se o prahovou intenzitu slyąitelnosti čistého tónu o frekvenci 1000 Hz). Dobsonova jednotka (DU - Dobson Unit) - jednotka mohutnosti ozónové vrstvy. Pokud by se vąechen ozón nad určitou oblastí zemského povrchu shromáľdil u země za standardních podmínek (teplota 0°C a tlak 1 atm (100 kPa)), vytvořil by sloupec přibliľně 3 mm vysoký. Tyto 3 mm jsou definovány jako 300 DU (1 DU = 0,01 mm vrstvy čistého ozńu za standardních podmínek). Výchozí hodnota 300 DU vychází ze stavu ozónové vrstvy na Labradorem. Jednotka je pojmenována po G.M.B. Dobsonovi - vědci, který první studoval stav ozónové vrstvy v letech 1920-1960.
Image of page 2
5. Násobky a díly jednotek
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Definice některých fyzikálních jednotek Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu 1/299 792 458 sekundy. Kilogram je hmotnost 1 dm3 destilované vody při teplotě 20° C a normálním tlaku 1,013 25 .105 Pa. Sekunda je doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběľnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče. Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern