USS_10_ Impulsní posloupnost

USS_10_ Impulsní posloupnost - USS 10 Roznek Pechodov a...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 10 Rožánek Přechodová a impulsní charakteristika Důležité pojmy Prechodová charakteristika: odezva na jednotkový skok Impulsní charakteristika: odezva na jednotkový (Diracův) impuls )) ( ( ) ( t f t g δ = Impulsní posloupnost ( impulsní charakteristika ) g ( t ) systému je odezva systému na jednotkový impuls při nulových počátečních podmínkách. Pro Z obraz jednotkového impulsu platí Pro přenos systému s jednotkovým impulsem jako řídící (vstupní) veličinou platí Pokud do systému přivedeme jednotkový impuls, představuje získaný výstup přímo přenos systému. Je-li systém popsán impulsní posloupností a chceme-li získat odezvu na libovolný vstupní signál, potom lze využít konvoluce. Platí Z vlastností konvoluce platí pro výše uvedený vztah Mimo meze jsou funkce g i u nulové, a proto lze formálně sčítat od -∞ do +∞. )} ( { ) ( )} ( { ) ( ) ( ) ( ) ( k g Z z Y k Z z Y z U z Y z G = = = = ) ( ) ( ) ( z U z G z Y = = = - = - = k i k i i k u i g i u i k g k y 0 0 ) ( )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

USS_10_ Impulsní posloupnost - USS 10 Roznek Pechodov a...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online