{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

USS_01_rozdeleni_signalu

USS_01_rozdeleni_signalu - USS 1 Biskup Rozdlen a...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 1 Biskup Rozdělení a klasifikace signálů, jednorozměrné a dvourozměrné signály Klíčová slova signál, klasifikace signálů, classification of signals, signal classifications and properties Důležité pojmy signál - jev fyzikální, chemické, biologické, ekonomické či jiné materiální povahy, nesoucí informaci o stavu systému, který jej generuje (Je-li zdrojem informace živý organismus, pak hovoříme o biosignálech bez ohledu na podstatu nosiče informace.) Signály příklady signálů: napětí (EKG, EEG), proud, tlak, MR snímek, RTG snímek. .. Obr.1 : EKG signál Obr.2 : RTG snímek značení signálu: x ( t ), { x n }, x n , x [ n ] Klasifikace signálů Spojité a diskrétní Analogové a digitální (číslicové) Reálné a komplexní Deterministické a náhodné Sudé a liché Periodické a neperiodické 1 / 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 1 Biskup Spojité a diskrétní signály spojitý signál (přesněji signál se spojitým časem) – takový signál x ( t ), kde čas t je spojitá proměnná diskrétní signál (přesněji signál s diskrétním časem) – takový signál x ( t ), kde čas t je definován v diskrétních časových okamžicích; často jej
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

USS_01_rozdeleni_signalu - USS 1 Biskup Rozdlen a...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online