USS_02_Zpracování signálů v Ä�asovÃ&

USS_02_Zpracování signálů v Ä�asovÃ& -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zpracování signálů v časové oblasti 1 - operace se signály, energie a výkon signálu Klíčová slova Operace se závislou proměnnou Operace s nezávislou proměnnou (časem) Důležité pojmy Operace se závislou proměnnou změna amplitudy (zesílení) součet / rozdíl signálů (posun) násobení signálů (možnost vyříznutí části signálu) derivace / diference integrace / sumace Operace s nezávislou proměnnou (časem) změna časového měřítka převrácení (otočení časové osy) posun v časové ose Energie a výkon signálu Úvod Operace se závislou proměnnou Změna amplitudy (zesílení) - provádí se vynásobením signálu konstantou nebo umocněním Součet / rozdíl signálů (posun) Násobení signálů (možnost vyříznutí části signálu) Derivace / diference Integrace / sumace ) ( ) ( t cx t y = ) ( ) ( ) ( 2 1 t x t x t y ± = ) ( ) ( ) ( 2 1 t x t x t y = ) ( ) ( t x dt d t y = - = t d x t y τ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 n x n x n y = n n cx y = ) ( ) ( ) ( 2 1 n x n x n y ± =
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

USS_02_Zpracování signálů v Ä�asovÃ& -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online