USS_04_Fourierovy_rady

USS_04_Fourierovy_rady - USS Kuchaov Furierovy ady...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
n N n x x = + USS Kuchařová Furierovy řady Furierovy řady se používají k vyjádření periodického signálu. Aby bylo možno vyjádřit fci pomocí Furierových řad, musí signál splňovat Dirichtletovy podmínky - fce musí být absolutně integrovatelná přes jednu Periodu - musí mít na intervalu (0, Perioda) konečný počet nespojitostí a konečný počet maxim a minim Furierova řada- vyjádření superpozic harmonických signálů s periodou P. Diskrétní signály Diskrétní periodická fce - a Diskrétní komplexní exponenciální signál - Aby byl periodický Periodické signály se každých P (P=perioda) sekund opakují, nejmenší hodnota P se nazývá základní perioda. Komplexní tvar Furierovy řady c k furierovy koeficienty - furierova řada diskrétního signálu je konečná - periodické furierovy koeficienty - Parsevalova rovnost - od Furierovy řady k transformaci Spojité signály Trigonometrický tvar Furierovy řady 1 / 2 n kN n x x = + n j n e n x x 0 ) ( = = 0 0 2 = π N - = = 1 0 0 0 N k n jk k n e c f - = - = 1 0 0 0 0 1 N n n jk n k e f N c k
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/26/2010 for the course USS 4 taught by Professor Jiřina during the Spring '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

USS_04_Fourierovy_rady - USS Kuchaov Furierovy ady...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online