USS_06_Vzorkování

USS_06_Vzorkování - USS 6 Ondej Matjka Vzorkovn a...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 6 Ondřej Matějka Vzorkování a kvantování signálů, Shannonův vzorkovací teorém Vzorkovací teorém Většina signálů, nacházející se všude kolem nás jsou signály se spojitým časem tj. signály spojité. Naší snahou je ale zpracovávat signály pomocí číslicových počítačů. V číslicovém počítači musí být signál reprezentován jako posloupnost čísel- v určitém časovém okamžiku je hodnota signálu dána číslem uloženým v paměti počítače. Pro toto počítačové zpracování signálu musíme proto převést spojitý signál na posloupnost čísel tj. na signál s diskrétním časem- zkráceně na diskrétní signál ( discrete signal ). Tento převod se děje tzv. vzorkováním. ( sampling ). V pravidelných časových okamžicích T s jsou ze spojitého signálu odebírány vzorky tak, jak ukazuje Obr. 1-1 . V pravidelných časových okamžicích kT s kde k = ...-2,-1,0,1,2. .. spíná spínač na velmi krátký okamžik a na jeho výstupu obdržíme pro každý časový okamžik hodnotu signálu f(kT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/26/2010 for the course USS 6 taught by Professor Jiřina during the Spring '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

USS_06_Vzorkování - USS 6 Ondej Matjka Vzorkovn a...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online