{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

USS_06_Vzorkování

USS_06_Vzorkování - USS 6 Ondej Matjka Vzorkovn a...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 6 Ondřej Matějka Vzorkování a kvantování signálů, Shannonův vzorkovací teorém Vzorkovací teorém Většina signálů, nacházející se všude kolem nás jsou signály se spojitým časem tj. signály spojité. Naší snahou je ale zpracovávat signály pomocí číslicových počítačů. V číslicovém počítači musí být signál reprezentován jako posloupnost čísel- v určitém časovém okamžiku je hodnota signálu dána číslem uloženým v paměti počítače. Pro toto počítačové zpracování signálu musíme proto převést spojitý signál na posloupnost čísel tj. na signál s diskrétním časem- zkráceně na diskrétní signál ( discrete signal ). Tento převod se děje tzv. vzorkováním. ( sampling ). V pravidelných časových okamžicích T s jsou ze spojitého signálu odebírány vzorky tak, jak ukazuje Obr. 1-1 . V pravidelných časových okamžicích kT s kde k = ...-2,-1,0,1,2...
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern