USS_07 - USS 7 Jana Mosansk Klasifikace(tdn systm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
USS 7 Jana Mošanská Klasifikace (třídění) systémů, vlastnosti systémů, lineární a nelineární systém, statický a dynamický systém, stacionární a nestacionární systém Klíčová slova: statický a dynamický systém – odkaz na Wikipedii, ale vlastně je to, co je popsáno v přednášce Důležité pojmy: systém - soubor prvků a vazeb mezi nimi - může sloužit jako model reálného objektu, je tedy jistou zjednodušenou abstrakcí skutečnosti. - volíme vstupní, výstupní a stavové veličiny a snažíme se nalézt vztahy mezi těmito veličinami - mluvíme o tom, že na objektu definujeme systém Základní charakteristiky systému množina všech veličin , které nás zajímají, rozlišovací úroveň – přesnost a frekvence pozorování veličin aktivita systému – soubor všech hodnot sledovaných veličin po dobu zkoumání systému chování systému – vztahy mezi průběhy veličin (aktivita systému) organizace systému – vlastnosti, které jsou důsledkem určitého chování systému struktura systému – neměnná část organizace systému Kauzální vztahy Nezávislé veličiny – produkované okolím, nezávislé na systému, ovlivňují jevy v systému Závislé veličiny – produkované systémem, odvozené z vlastností systému a z nezávislých veličin. Události v přírodě si představujeme ve formě uspořádaných dvojic: příčina- následek . Kauzální (příčinný) vztah – existuje tehdy, pokud jsou veličiny rozděleny na nezávislé a závislé. Směr kauzality
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/26/2010 for the course USS 7 taught by Professor Jiřina during the Spring '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 4

USS_07 - USS 7 Jana Mosansk Klasifikace(tdn systm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online