brakiterapi - BRAKTERAP Do.Dr.smail zbay.Onkoloji Enstits...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BRAKİTERAPİ Doç.Dr.İsmail Özbay İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Radyoaktif  kaynakların  vücut  yüzeyine, vücut boşluklarına ve doku  içine  yerleştirilerek,  malign  tümörlerin  ve  malign  olmayan  lezyonların  tedavisinde kullanılan bir kısa mesafe  radyasyon tedavisidir.  BRAKİTERAPİ
Background image of page 2
Brakiterapiye Geleneksel Yaklaşım Target volumun spesifik ebatlarına göre düzenlenmiş oldukça idealize uygulamalar Brakiterapiye Yeni Yaklaşım 3 boyutlu görüntüleme ile tanımlanan target volümün biçimine uyarlanmış tedavi izodoz konturu için,konformal bir kaynak konfigras- yonudur
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MODERN BRAKİTERAPİ Doz dağılımlarının doğru olarak bilinmesi Noktalar Planlar Volümler
Background image of page 4
RADYO RADYONÜKLİDLER R.N. Yarı ömrü ışın tipi foton enerjisi Ra-226 1600 yıl α , β , γ 0.78 MeV Rn-222 91.8 saat α , β , γ 0.78 MeV Cs-137 30 yıl β , γ 0.662 MeV Co-60 5.27 yıl β , γ 1.25 MeV Sr-90 28.7 yıl β 0.546 β en Ta-182 115 gün β , γ 0.70 MeV Au-198 64.7 saat β , γ 0.42 MeV Ir-192 74 gün β , γ 0.37 MeV I-125 60.1 gün γ 0.028 MeV Cf-252 2.64 yıl α , γ ,n 0.1 MeV Y-90 64 saat β 2.27 β en Am-241 432 yıl α , β , γ 0.06 MeV Pd-103 17 gün γ 0.021 MeV Sm-145 340 gün α , β , γ 0.041 MeV Yb-169 32 gün γ 0.093 MeV
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Y YENİ RADYONÜKLİDLER Kullanım Amaçları Sm-145 Doz dağilımı / I-125 Pd-103 Radyobiyoloji / I-125 Yb-169 Doz dağılımı / I-125 /Pd-103 Am-241 Gyn Ca. / Cs-137
Background image of page 6
KAYNAK ŞİDDETİ STANDARDİZASYONU mgr Ra mCi Görünen aktivite mgr Ra eşdeğeri mR.h.m 2 Bq Referans air kerma rate
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kaynak Spesifikasyonunda Modern Gelişme Referans Air Kerma Rate: 1 µGy .m . Bir radyoaktif kaynağın 1 metre mesafeye 1 saatte Gy olarak verdiği doz miktarıdır. 1µGy .m . = 1 cGy.h .cm . Avantajları Kaynak şiddeti ulusal standartlara göre,direkt olarak kullanılabilir
Background image of page 8
QUANTITLES USUAL UNITS SI UNITS RELATION Activity ( Aa ) Ci mCi Bq MBq 1 mCi = 37 MBq Exposure ( X ) R C.kg -1 1 R =2,58x10 -4 C.kg -1 Absorbed dose ( D ) Rad J.kg -1 2245 Gy 1rad =1cGy =10 -2 J.kg -1 Exposure-rate Constant (Γ ĵ * ) R.h -1 .mCi.cm +2 NA.kg -1 .MBq -1 .cm +2 1R.h -1 .mCi -1 .cm +2 =1,937 nA.kg -1 .MBg -1 .cm +2 Referance exposure Rate ( X N ) mR.h -1 .m +2 R.h -1 .m +2 Kerma-rate Constant ( Γ j ) - Gy.S -1 .Bq -1 .m +2 ( ICRU 33 ) Gy.h -1 .MBq -1 .m +2 1Gy.S -1 .Bq -1 .m +2 =1,525.10 17 .R.h -1 .mCi -1 .cm +2 1 μ Gy.h -1 .MBq -1 .m +2 =42,37 R.h -1 .mCi -1 .cm +2 Referance air Kerma-rate ( K R ) - μ Gy.h -1 .m +2 1 μ Gy.h -1 .m +2 = 1 cGy.h -1 .cm +2 = 1rad.h -1 .cm +2
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Referans Referans ışınlama hızı air kerma rate mCi MBq mgRa equ mR.h -1 .m 2 μ Gy.h -1 .m 2 1 mCi 1 37 0.121 Γ δ (RN) Γ δ (RN) /10 37 Γ δ (RN) 1 MBq 27.10 -3 1 3.28.10 -3 Γ δ (RN) 2.70.10 -3 Γ δ (RN) Γ δ (RN) 1 mgRa.equ 8.25 / Γ δ (RN) 305/ Γ δ (RN) 1 0.825 7.20 1 mR.h -1 .m 2 10 / Γ δ (RN) 370 / Γ δ (RN) 1.21 1 8.73 1 μ Gy.h -1 .m 2 27.10 -3 / Γ δ (RN) 1 / Γ δ (RN) 0.139 0.115 1
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 77

brakiterapi - BRAKTERAP Do.Dr.smail zbay.Onkoloji Enstits...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online