doz_hesaplamaları - EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SABİT EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SABİT SSD VE SAD TEKNİKLERİ SSD VE SAD TEKNİKLERİ DOZİMETRİ PARAMETRELERİ DOZİMETRİ PARAMETRELERİ DOZ HESAPLAMALARI DOZ HESAPLAMALARI Dr.Nural ÖZTÜRK T.Rad.Fiz.Uz . EKSTERNAL TEDAVİDE EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SSD VE SAD KULLANILAN SSD VE SAD TEKNİKLERİ TEKNİKLERİ EKSTERNAL TEDAVİ SABİT SSD TEDAVİ İZOSANTRİK TEDAVİ Sabit izosantrik tedavi Rotasyon tedavi Tek foton huzmesiyle Paralel karşılıklı alan * SSD sabittir. * Hastanın ışınlanacak tüm alanları cilt üzerine işaretlenir. * Alan boyutları hastanın cildi üzerinde tanımlanır. * DD (derin doz) değerleri ve d max ’ a normalize edilmiş izodoz eğrileri kullanılır. * Hastanın ışınlanacak her alanı için yeniden konumlandırılması dejavantajıdır. SABİT SSD TEKNİĞİ * TEK FOTON HUZMESİ İLE Tek foton huzmesi ile sabit SSD tedavi yüzeysel tümörün hariç olduğu bazı olgularda seyrek olarak kullanılır Tek alan sabit SSD tedavi için kabul edilebilme kriterleri ; * Tümör volümü içinde doz dağılımı uniform ( ± % 5 içinde ) olmalı * Huzme içindeki dokularda maksimum doz aşırı ölçülerde ( tarif edilen dozun %110’undan çok değil ) * Huzme içindeki normal kritik yapılarda tolerans dozdan büyük veya yakın dozlar olmamalıdır. Örnek ; * Supraklaviküler bölge, * Mamaria-interna nodları ( ön alan ) , * Spinal kort ( arka alan ) , Her ne kadar doz dağılımı ideal değilse de; bu olgularda tek alan tekniği kabul edilebilirlik kriterlerini bozmaksızın set-up kolaylığı ile nedeni ile kullanılır. İki alanın en basit kombinasyonu tedavi volümünün karşılıklı kenarlarından aynı eksen boyunca yönlendirilmiş alanlardır. * KARŞILIKLI PARALEL ALANLAR Karşılıklı paralel alanların avantajı ; * Tümöre homojen doz set-up’ının tekrarlanabilirliği, * Set-up kolaylığı, * Açılı huzme ile karşılaştırıldığında; alan boyutu tümör volümünü yanlardan saracak kadar büyük olduğunda geometrik çakışmama olasılığının daha çok olmasıdır Dezavantajı ; Tümör altındaki ve üstündeki kritik organlara ve normal dokulara aşırı doz verilmesidir. Orta nokta değerine normalize edilmiş parşılıklı paralel alanlar için farklı enerjilerde derin doz eğrisi. Hasta kalınlığı 25cm. Alan boyutu 10x10 cm ve SSD=100cm 5 10 15 20 40 50 70 60 80 90 100 110 120 130 Orta hat Co-60 4 MV 10 MV 25 MV DERİNLİK ( cm) % DER İN DOZ Paralel karşılıklı alan, alan boyutu 10x10 cm, enerji : 6MV(x) ,sabit SSD tekniği SSD tekniğinde Huzmeler genellikle d max derinliğindeki %100 doz birimi ağırlığındadır. Tedavi makinesinin gantry’si dikey düzlemde hareket eden kolimatör ekseni ile 360° lik tam dönüş yapabilir....
View Full Document

This note was uploaded on 05/26/2010 for the course RO radiation taught by Professor No during the Spring '05 term at Istanbul Universitesi.

Page1 / 95

doz_hesaplamaları - EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online