doz_hesaplamaları - EKSTERNAL TEDAVDE KULLANILAN SABT...

Info icon This preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SABİT EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SABİT SSD VE SAD TEKNİKLERİ SSD VE SAD TEKNİKLERİ DOZİMETRİ PARAMETRELERİ DOZİMETRİ PARAMETRELERİ DOZ HESAPLAMALARI DOZ HESAPLAMALARI Dr.Nural ÖZTÜRK T.Rad.Fiz.Uz .
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
EKSTERNAL TEDAVİDE EKSTERNAL TEDAVİDE KULLANILAN SSD VE SAD KULLANILAN SSD VE SAD TEKNİKLERİ TEKNİKLERİ
Image of page 2
EKSTERNAL TEDAVİ SABİT SSD TEDAVİ İZOSANTRİK TEDAVİ Sabit izosantrik tedavi Rotasyon tedavi Tek foton huzmesiyle Paralel karşılıklı alan
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
* SSD sabittir. * Hastanın ışınlanacak tüm alanları cilt üzerine işaretlenir. * Alan boyutları hastanın cildi üzerinde tanımlanır. * DD (derin doz) değerleri ve d max ’ a normalize edilmiş izodoz eğrileri kullanılır. * Hastanın ışınlanacak her alanı için yeniden konumlandırılması dejavantajıdır. SABİT SSD TEKNİĞİ
Image of page 4
* TEK FOTON HUZMESİ İLE Tek foton huzmesi ile sabit SSD tedavi yüzeysel tümörün hariç olduğu bazı olgularda seyrek olarak kullanılır
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tek alan sabit SSD tedavi için kabul edilebilme kriterleri ; * Tümör volümü içinde doz dağılımı uniform ( ± % 5 içinde ) olmalı * Huzme içindeki dokularda maksimum doz aşırı ölçülerde ( tarif edilen dozun %110’undan çok değil ) * Huzme içindeki normal kritik yapılarda tolerans dozdan büyük veya yakın dozlar olmamalıdır.
Image of page 6
Örnek ; * Supraklaviküler bölge, * Mamaria-interna nodları ( ön alan ) , * Spinal kort ( arka alan ) , Her ne kadar doz dağılımı ideal değilse de; bu olgularda tek alan tekniği kabul edilebilirlik kriterlerini bozmaksızın set-up kolaylığı ile nedeni ile kullanılır.
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İki alanın en basit kombinasyonu tedavi volümünün karşılıklı kenarlarından aynı eksen boyunca yönlendirilmiş alanlardır. * KARŞILIKLI PARALEL ALANLAR
Image of page 8
Karşılıklı paralel alanların avantajı ; * Tümöre homojen doz set-up’ının tekrarlanabilirliği, * Set-up kolaylığı, * Açılı huzme ile karşılaştırıldığında; alan boyutu tümör volümünü yanlardan saracak kadar büyük olduğunda geometrik çakışmama olasılığının daha çok olmasıdır Dezavantajı ; Tümör altındaki ve üstündeki kritik organlara ve normal dokulara aşırı doz verilmesidir.
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Orta nokta değerine normalize edilmiş parşılıklı paralel alanlar için farklı enerjilerde derin doz eğrisi. Hasta kalınlığı 25cm. Alan boyutu 10x10 cm ve SSD=100cm 5 10 15 20 40 50 70 60 80 90 100 110 120 130 Orta hat Co-60 4 MV 10 MV 25 MV DERİNLİK ( cm) %   DER İ N   DOZ
Image of page 10
Paralel karşılıklı alan, alan boyutu 10x10 cm, enerji : 6MV(x) ,sabit SSD tekniği
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SSD tekniğinde Huzmeler genellikle d max derinliğindeki %100 doz birimi ağırlığındadır.
Image of page 12
Tedavi makinesinin gantry’si dikey düzlemde hareket eden kolimatör ekseni ile 360° lik tam dönüş yapabilir. İzosantr ; kolimatör ekseni ile gantry ekseninin kesişme noktası olarak tanımlanır.
Image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern