0_Interessting_sites

0_Interessting_sites - Prof. L. Crevits staat open voor...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Biological excursions in the human brain Masters Biologie UGent Prof. Dr. Luc CREVITS - www.brainexplorer.org (neuropsychiatrie ) - http://sfn.org/content/Publications/BrainFacts.pdf (boek ) - www.neuropat.dote.hu/ (anatomie, neurol. aandoeningen ) - www.vh.org/ (virtual hospital) - www.phy.syr.edu/courses/modules/MM/index.html (mind and machine: neural networks ) - www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=neurosci (neurosciences ) Sides De lessen worden met powerpoint gepresenteerd. De powerpoint presentaties komen op Minerva. Op vraag van geïnteresseerde studenten worden graag literatuurverwijzingen gegeven.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Prof. L. Crevits staat open voor vragen en bijkomend overleg, liefst aansluitend aan de les. I Inleiding-Mind-behaviour-brain (vanuit een neurobiologisch perspectief)-Addendum: enkele onderzoeksmethoden in de neurowetenschappen II De biologische basis van het menselijk gedrag: het centraal zenuwstelsel-Vorm: embryologie (kort, met evolutionaire situering), anatomie-Werking: fysiologie, chemie (neurotransmitters, hormonen, …) III Verschillende vormen van gedrag (met notie over disfuncties) i.h.b cognitief en emotioneel gedrag IV Waak, aandacht, bewustzijn...
View Full Document

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE BIOL020000 taught by Professor Luccrevits during the Spring '10 term at Ghent University.

Ask a homework question - tutors are online