{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

0_Interessting_sites - Prof L Crevits staat open voor...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Biological excursions in the human brain Masters Biologie UGent Prof. Dr. Luc CREVITS - www.brainexplorer.org (neuropsychiatrie ) - http://sfn.org/content/Publications/BrainFacts.pdf (boek ) - www.neuropat.dote.hu/ (anatomie, neurol. aandoeningen ) - www.vh.org/ (virtual hospital) - www.phy.syr.edu/courses/modules/MM/index.html (mind and machine: neural networks ) - www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=neurosci (neurosciences ) Sides De lessen worden met powerpoint gepresenteerd. De powerpoint presentaties komen op Minerva. Op vraag van geïnteresseerde studenten worden graag literatuurverwijzingen gegeven.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Prof. L. Crevits staat open voor vragen en bijkomend overleg, liefst aansluitend aan de les. I Inleiding-Mind-behaviour-brain (vanuit een neurobiologisch perspectief)-Addendum: enkele onderzoeksmethoden in de neurowetenschappen II De biologische basis van het menselijk gedrag: het centraal zenuwstelsel-Vorm: embryologie (kort, met evolutionaire situering), anatomie-Werking: fysiologie, chemie (neurotransmitters, hormonen, …) III Verschillende vormen van gedrag (met notie over disfuncties) i.h.b cognitief en emotioneel gedrag IV Waak, aandacht, bewustzijn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online