angst - Angst: predatie vermijden - voedsel bemachtigen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Angst: predatie vermijden - voedsel bemachtigen – voortplanten - evolutie naar individualiteit ___________________________________________________________________________ predatie vermijden en voedsel bemachtigen: ‘hoofdbekommernis’ van een jong individu eens volwassen komt daar nog voortplanting bij. evolutionaire adaptatie: ontwikkeling van angst (aan de hand van toegevoegde tekst 1: ‘Schrik en foerageren, voortplanten en sociaal leven bij knaagdieren’ van Ylönen H. et al. in: Wolff J.O. et al. 2007 Rodent societies . Univ. Chicago Press.) a- invloed van predatoren op prooi - letale effecten - % van de populatie verdwijnt door predatie bij kangoeroerat ( Dipodomys merriami )1 predatieverlies / 134 nachten activiteit - groot bij N-gestuurde populaties - niet lethale effecten - schrikrespons (fear respons): angst ecologie (fear ecology) - respons groot bij μ-gestuurde populaties - verstrekkende gevolgen op levensgeschiedenisstrategie (life history) - in dichte vegetatie: N gestuurde woelmuizen ( Microtus, Clethrionomys ) - open habitats: μ-gestuurde kangoeroeratten ( Gerbillus ) - meerdere predatoren geven verschillende uitdagingen - terrestrisch: zoogdieren, slangen - lucht: dag- en nachtroofvogels b- fitness optimalisatie van de prooi in aanwezigheid van de predator: 1 activiteit - reductie tijdsbesteding foerageren ( ‘trauma’ ) - nachtactief - geen complexe sociale structuren - geen alarmroep - vermijden van (maan-)licht - dagactief (‘schrik in het donker’) omgekeerd - polyfasische activiteit : bij soorten die materiaal met lage voedingswaarde consumeren rust/activiteit cycli bij woelmuizen (3 uurcyclus) en grote herkauwers - verplaatsing naar veiliger oorden - woelmuizen verkiezen dan dichte vegetatie - huismuis: voor de oogst in landbouwgewassen, daarna beschut in nederzettingen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 toename waakzaamheid als afstand tot nest (hol) vergroot (eekhoorn, grondeekhoorn, woelmuis) 3verandering reproductiegedrag ‘breeding suppression hypothesis’ (zie verder) 4 verandering competitieve interacties (intra- en interspecifiek): daling gezamenlijke nestwarmte in de winter 5 verandering karakteristieken van levensgeschiedenisstrategie (zowel groei, dispersie als geslachtsrijpe leeftijd) c- verschuiving kostenbaat balans: ‘predation risk allocation hypothesis’ voor 1 foerageren: kost van predatierisico (P, zie verder) is een bijkomende foerageerkost (bij knaagdieren tot 8x de metabolische kost C (zie verder) van het foerageren) hogere GUD (‘giving-up density) van voedsel op een (experimentele) voederplaats in risicosituaties: - hoge predatordensiteit - geringe (vegetatie-) dekking - licht/donker verschuiving bij nacht/dag soorten perioden van laag risico: uitgebreide feorageerperioden perioden van hoog risico: korte intense foerageerperioden wezel-woelmuis experimenten uil-kangoeroerat experimenten 2 voortplanten 3 sociale activiteiten op langere termijn moet balans in evenwicht blijven (zie verder H=C+P+MOC) d- impact van levensgeschiedeniskarakteristieken (life history characteristics)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE MORA020000 taught by Professor Luccrevits during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 8

angst - Angst: predatie vermijden - voedsel bemachtigen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online