bio_ma1-6 - EVOLUTIONAIRE STUDIE VAN HET GEDRAG _ 28-10-08...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATUURLIJKE COÖPERATIE EVOLUTIONAIRE STUDIE VAN HET GEDRAG _________________________________________________________________ 28-10-08
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 evolutie geslachtscellen en geslachten ( , ) 2 evolutie sociaal gedrag 3 4 synthese:
Background image of page 2
Natuurlijke selectie bevordert egotripperij (D) ten koste van coöperatie (C): D hogere fitness natuurlijke coöperatie behalve wanneer specifieke mechanismen coöperatie promoten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
biologische organisatieniveaus voor samenwerking genen in genoom cellen in meercellige individuen in gemeenschappen gemeenschappen in naties (staten) naties in de “Verenigde Naties” altruïstische interacties ssen onor n egunstigde tussen donor en begunstigde met kost c en baat b kosten-baten te meten in fitness win-win operaties ; gedeelde winst > b - c selectie als coöperant wint van egotripper
Background image of page 4
1 verwantschapselectie bij bloedverwanten rb-c > 0 , met r = verwantschapscoëfficiënt (tussen 1 en 0) cfr. regel van Hamilton inclusieve fitness = directe + indirecte fitness uitgebreid fenotype van coöperatief gedrag
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Cannibalisme bevordert verwantschapselectie tijgersalamander
Background image of page 6
natuurlijke coöperatie 1 verwantschapselectie
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
natuurlijke coöperatie 1 verwantschapselectie 2 altruïsme tussen niet verwanten interacties tussen 2 individuen: 1) + / + ) + coöperatie ltruïsme (mutualisme: coöperatie tussen verschillende soorten) ik / andere 2) - / + 3) - / - 4) + / - altruïsme op langere termijn: wederkerig altruïsme (wederkerigheid, reciprociteit); wordt dus + / + competitie (haat) uitbuiting (manipulatie, schijnvriendschap)
Background image of page 8
2 directe wederkerigheid - tussen niet verwanten tit-for-tat’ of dilemma van de gevangene (Trivers) katalysator voor coöperatie in onbetrouwbare gemeenschap - zelfs tussen individuen van verschillende soorten (mutualisme)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
- geen foutcorrectie - houdt geen rekening met misverstanden, zwakheden of nalatigheden
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE MORA020000 taught by Professor Luccrevits during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 29

bio_ma1-6 - EVOLUTIONAIRE STUDIE VAN HET GEDRAG _ 28-10-08...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online