hoofdstuk2_nat_coop

hoofdstuk2_nat_coop - 1 Hoofdstuk 1 Sociale organisatie en...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Hoofdstuk 1 Sociale organisatie en integratie – natuurlijke coöperatie ___________________________________________________________________________ vijf mechanismen voor de evolutie van coöperatie 1 verwantschapselectie 2 directe wederkerigheid 3 indirecte wederkerigheid 4 netwerkwederkerigheid 5 groepselectie leiden naar natuurlijke coöperatie dit is het derde fundamenteel evolutionair principe , naast mutatie en natuurlijke selectie altruïstische interacties tussen donor en begunstigde met kost c en baat b kosten-baten te meten in fitness win-win operaties; gedeelde winst > b-c selectie als coöperant wint van egotripper biologische organisatieniveaus voor samenwerking genen in genoom cellen in meercelligen individuen in gemeenschappen gemeenschappen in naties (staten) naties in de Verenigde Naties verwantschapselectie bij bloedverwanten rb-c > 0, met r = verwantschapscoëfficiënt (tussen 1 en 0) regel van Hamilton inclusieve fitness = directe + indirecte fitness uitgebreid fenotype van coöperatief gedrag directe wederkerigheid tussen niet verwanten ‘ tit-for-tat’ of dilemma van de gevangene (Trivers) katalysator voor coöperatie in onbetrouwbare gemeenschap nadeel: geen foutcorrectie houdt geen rekening met misverstanden, zwakheden of nalatigheden daarom: ‘grootmoedige tit-fot-tat’ spel gaat door na coöperatie gaat soms door na afvalligheid (met probabiliteit 1 – c/b) introductie vergevingsgezindheid in selectie 2 ‘win-blijf, verlies-wissel’ strategie katalysator voor meer coöperatie in betrouwbare gemeenschap ‘herhaald dilemma van de gevangene’ ‘tit-for-tat’ in lange reeksen speelbaar als w > c/b ( w = kans op weerzien ) indirecte wederkerigheid “ik help jou en een andere helpt mij” steunt op: - uitbouwen van reputatie - cognitieve vermogens- informatieoverdracht (inclusief taal en roddels ) interacties zijn openbaar met nabestaanden als toeschouwers ( waarneming ) in een dynamisch sociaal netwerk gevolg: hoe meer behulpzaam, hoe meer geholpen evolutie naar: - sociale en morele normen (goed en kwaad) die cultuurgebonden zijn - empathie - strategisch denken (coalitievorming, manipulatie, verraad) meer theoretische modellen dan terreinonderzoek directe versus indirecte reciprociteit aanvangstrategie bepalend in spelreeksen: speler A → B → C → ….. → A: geen wederdiensten mogelijk speler A ↔ B ↔ C ↔ enz.: wederdiensten mogelijk beloning voor de altruïstische daad is belangrijk, niet wie ze geeft egotrippers krijgen vergelding door uitsluiting van verdere coöperatie evolutie van persoonlijke dwang naar groepsdwang om samen te werken gemengd spel mogelijk met: onvoorwaardelijke strategie (vast) of voorwaardelijke strategie van een discriminerende speler op basis van ervaring uit het verleden met medespeler gevolg: hulp wordt gekanaliseerd naar helpers netwerkwederkerigheid populaties zijn heterogeen (niet homogeen, ze zijn geaggregeerd, er zijn clusters) gevolg: sociale netwerken 3 ontwikkeling...
View Full Document

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE MORA020000 taught by Professor Luccrevits during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 32

hoofdstuk2_nat_coop - 1 Hoofdstuk 1 Sociale organisatie en...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online