hoofdstuk2_nat_coop - Hoofdstuk 1 Sociale organisatie en...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Hoofdstuk 1 Sociale organisatie en integratie – natuurlijke coöperatie ___________________________________________________________________________ vijf mechanismen voor de evolutie van coöperatie 1 verwantschapselectie 2 directe wederkerigheid 3 indirecte wederkerigheid 4 netwerkwederkerigheid 5 groepselectie leiden naar natuurlijke coöperatie dit is het derde fundamenteel evolutionair principe , naast mutatie en natuurlijke selectie altruïstische interacties tussen donor en begunstigde met kost c en baat b kosten-baten te meten in fitness win-win operaties; gedeelde winst > b-c selectie als coöperant wint van egotripper biologische organisatieniveaus voor samenwerking genen in genoom cellen in meercelligen individuen in gemeenschappen gemeenschappen in naties (staten) naties in de Verenigde Naties verwantschapselectie bij bloedverwanten rb-c > 0, met r = verwantschapscoëfficiënt (tussen 1 en 0) regel van Hamilton inclusieve fitness = directe + indirecte fitness uitgebreid fenotype van coöperatief gedrag directe wederkerigheid tussen niet verwanten tit-for-tat’ of dilemma van de gevangene (Trivers) katalysator voor coöperatie in onbetrouwbare gemeenschap nadeel: geen foutcorrectie houdt geen rekening met misverstanden, zwakheden of nalatigheden daarom: ‘grootmoedige tit-fot-tat’ spel gaat door na coöperatie gaat soms door na afvalligheid (met probabiliteit 1 – c/b) introductie vergevingsgezindheid in selectie
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 ‘win-blijf, verlies-wissel’ strategie katalysator voor meer coöperatie in betrouwbare gemeenschap ‘herhaald dilemma van de gevangene’ ‘tit-for-tat’ in lange reeksen speelbaar als w > c/b ( w = kans op weerzien ) indirecte wederkerigheid “ik help jou en een andere helpt mij” steunt op: - uitbouwen van reputatie - cognitieve vermogens - informatieoverdracht (inclusief taal en roddels ) interacties zijn openbaar met nabestaanden als toeschouwers ( waarneming ) in een dynamisch sociaal netwerk gevolg: hoe meer behulpzaam, hoe meer geholpen evolutie naar: - sociale en morele normen (goed en kwaad) die cultuurgebonden zijn - empathie - strategisch denken (coalitievorming, manipulatie, verraad) meer theoretische modellen dan terreinonderzoek directe versus indirecte reciprociteit aanvangstrategie bepalend in spelreeksen: speler A B C ….. A: geen wederdiensten mogelijk speler A B C enz.: wederdiensten mogelijk beloning voor de altruïstische daad is belangrijk, niet wie ze geeft egotrippers krijgen vergelding door uitsluiting van verdere coöperatie evolutie van persoonlijke dwang naar groepsdwang om samen te werken gemengd spel mogelijk met: onvoorwaardelijke strategie (vast) of voorwaardelijke strategie van een discriminerende speler op basis van ervaring uit het verleden met medespeler gevolg: hulp wordt gekanaliseerd naar helpers netwerkwederkerigheid populaties zijn heterogeen (niet homogeen, ze zijn geaggregeerd, er zijn clusters) gevolg: sociale netwerken
Image of page 2
3 ontwikkeling evolutionaire diagramtheorie netwerkclusters van coöperatoren ontstaan tussen egotrippers met netwerkwederkerigheid waarbij c/b > k met
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern