lessamenvatting-hoofdstuk1

lessamenvatting-hoofdstuk1 - Evolutionaire studie van het...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Evolutionaire studie van het gedrag: lessamenvatting 1 1 evolutie geslachtscellen en geslachten 1.1 geslachtscellen 1.1.1 isogameten 1.1.2 anisogameten competitie tussen microgameten voor bevruchting macrogameten 1.2 geslachten 1.2.1 geen parentale zorg: mosselen 1.2.2 parentale zorg - alle energie van beide partners noodzakelijk: genetische monogamie één nakomeling albatros meerdere nakomelingen: - moment geboorte verschillend: broedermoord kerkuil - moment geboorte gelijk: kuikens van kip - alle energie van beide partners gewenst: sociale monogamie (genetische polygamie) en spermashopping bonte vliegenvanger ‘vreemd gaan’, ‘buitenechtelijke relaties’, jaloezie - energie van één partner volstaat: polygamie wie laatst bij de nakomelingen is na de bevruchting draait op voor de moeite - uitwendige bevruchting: broedzorg voor stekelbaars, zeepaardje - inwendige bevruchting: zorg voor v veel zoogdieren (doch dikwijls coöperatie, zie verder: coöperatie) 1.2.3 altruïsme bij bloedverwanten: regel van Hamilton altruïsme voor bloedverwanten = genetisch egoïsme (tot 3 de à 4 de graad) voorwaarde: zekerheid ouderschap (vader: zie verder) 1.2.4 familiale relaties - familie: bezit thuis, tekort in omgeving familienaam in mannelijke lijn echte en vervangfamilies stiefouders - familiedynastieën: dynamisch ___________________________________________________________________________
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
excursies GEDRAG cultuur : set van gedragingen eigen aan een populatie en overgedragen door aanleren (niet door overerven !) 1. de 4 vragen van Tinbergen (waarom fluit een spreeuw ?) 1. i.f.v. overleving (ultieme of uiterste oorzaak) partner aantrekken voor voortplanting 2. i.f.v. causaliteit (proximale of nabije oorzaak) daglengte testosteron lucht op “stembanden” 3. i.f.v. ontwikkeling geleerd van ouders 4. i.f.v. evolutiegeschiedenis omdat voorouders ook al floten 2. toetsen v. hypothesen in gedragsecologie 1. vergelijken binnen soort culturen (gevaar: verlies culturele diversiteit!) 2. experimenteren ganzen van Lorenz (zie verder) 3. vergelijken tussen soorten sociaal gedrag en opvoeding bij mensapen ECONOMISCHE BESLISSINGEN V.E. INDIVIDU a) de economie 1. voorbeeld: spreeuwen foerageren voor hun jongen hoogste efficiëntie = hoogste overleving = erfelijk strategie: Peilen naar emelten best lege bek reizen met cargo best volle bek
Background image of page 2
minder goed met veel larven in bek niets met volle bek tegengesteld belang! minder goed met minder larven in bek niets met lege bek geringe vliegtijd kleine cargo goed peilen lange vliegtijd grote cargo minder goed peilen ander voorbeeld: winkelcentra buiten stad 2. het theorema v.d. marginale waarde uitputting v.d. bron : afname v.d. winst voor eenzelfde inspanning reproductiestrategie en zaadcompetitie copulatieduur bij paardenvliegen - weinig ♀♀ lange zoektijd ♂♂ naar ♀♀ lange copulatietijd voor voldoende bevruchting eieren - meer ♀♀ minder zoektijd ♂♂ naar ♀♀ minder copulatietijd bij meer ♀♀ - en: laatste op bevrucht meest eieren.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE MORA020000 taught by Professor Luccrevits during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 11

lessamenvatting-hoofdstuk1 - Evolutionaire studie van het...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online