4E817564d01 - Definities Virologie bij moeder en kind:...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Virologie bij moeder en kind: prenatale diagnostiek Klinische Biologie UZ Gent 09/12/2009 Liza Padalko Definities Congenitale/Intrauteriene infecties Rubella virus Cytomegalovirus Parvovirus B19 Varicella-Zoster virus Enteroviruses HIV Hepatitis C virus Hepatitis B virus Perinatale/Natale en Neonatale infecties Herpes simplex virus Varicella-Zoster virus Enteroviruses HIV Hepatitis B Hepatitis C Maternele infectie leidt tot een spectrum van virus-fetus interacties geen infectie - geen transmissie fetale infectie - geen ziekte fetale infectie - miskraam of doodgeboorte - symptomen aanwezig bij de geboorte - uitgestelde symptomen Gevolgen van maternele infectie: afhankelijk van de zwangerschapsduur op het moment van de infectie 3-8 weken: structurele schade: - rechstreeks: virus-cell interactie - onrechstreeks: immunologische reacties > 12 week: ontwikkelingsstoornissen perinatale infectie: - asymptomatisch, - asymptomatisch, laattijdige symptomen - gegeneralisserde ziekte
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Transmissie van het virus naar de fetus hematogene route: via het bloed door placenta ascending route: via amnionvocht natale route: gedurende vaginale bevalling latente infecties van het endometrium Mechanisme van hematogene route Maternal viremia Trophoblast Intervillous space Placental macrophages Intravillous vessels Fetal circulation Fetal involvement Diagnostiek serology (IgG, IgM, IgG aviditeit) virale kweek molecular biologische technieken fetaal materiaal chorionic villous sampling (g.a.: 10 weeks) amniocentesis (g.a.: 14-16 weeks) cordoncentesis (>20 weeks) Cytomegalovirus infectie tijdens zwangerschap CMV : Herpesviridae, Betaherpesvirinae, virions enveloped; 120-200 nm in diameter; linear dsDNA
Background image of page 2
3 CMV: moeder-to-fetus transmissie (1) CMV : moeder-to-fetus transmissie (2) Zwangere uit hogere socio- economische groep 55% immuun Zwangere uit lagere socio- economische groep 45% niet immuun 15% niet immuun 85% immuun 0.15% congenitale infectie 0-1% geinfecteerde neonati 0.5-1% congenitale infectie 0-1% geinfecteerde neonati 1-4% primaire infectie 40% moeder-fetus transmissie Zwangere uit hogere socio- economische groep 55% immuun Zwangere uit lagere socio- economische groep 45% niet immuun 15% niet immuun 85% immuun 0.15% congenitale infectie 0-1% geinfecteerde neonati 0.5-1% congenitale infectie 0-1% geinfecteerde neonati 1-4% primaire infectie 40% moeder-fetus transmissie CMV : moeder-to-fetus transmissie (2) 10-15% Major damage 10-20% delayed impairement 80-90% asymptomatic 85-90% Asymptomatic at birth Congenitally Infected Infant ~3/1000 pasgeborenen hebben congenitale CMV infectie CMV infectie tijdens zwangerschap: outcome
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 + Koorts of hepatitis Gastrointestinale symptomen Retinitis Pneumonitis Encephalopathie Doofheid Polyradicolopathie Addison-like symptomen Graft rejectie Atherosclerose Dood Neonaat SOT HSCT AIDS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CMV: klinisch beeld CMV infectie tijdens zwangerschap: klinisch beeld bij de fetus CMV infectie tijdens zwangerschap: serologie (1)
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 20

4E817564d01 - Definities Virologie bij moeder en kind:...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online