6F5E9EF1d01 - Antivirale therapie Virale levenscyclus...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Antivirale therapie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Virale levenscyclus
Background image of page 2
From Medical Microbiology, 5 th 9 Antivirale middelen 7 7 9’
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Antivirale middelen Behandeling van herpesvirus infecties Behandeling van influenza infectie Behandeling van HBV en HCV infectie (zie ook les hepatitis virussen Prof. dr. Geert Leroux-Roels) Behandeling van HIV infectie (zie les Prof. dr. Chris Verhofstede)
Background image of page 4
Anti herpes middelen: aciclovir en valaciclovir (prodrug van aciclovir) 2’-deoxyguanosine aciclovir valaciclovir (valylester van aciclovir): in darm omgezet tot aciclovir: bioavailabiliteit maal 3
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Van HSV1/2, VZV, ook door phosphotransferase van CMV Door cellulaire enzymes Cellulair DNA polymerase 30 maal minder geïnhibeerd
Background image of page 6
Anti herpes middelen: aciclovir en valaciclovir (prodrug van aciclovir) Indicatie voor HSV1 en HSV2: locaal: herpes labialis/ev. genitalis: snel starten nodig systemisch bij ernstige infecties (neonataal, encephalitis, opthalmologisch), opstoten genitalis Indicatie voor VZV: Herpes zoster binnen de 72 uur na het verschijnen van de eerste huidletsels: beperkt effect op de pijn in de eerste weken na het verdwijnen van de huidletsels en op de duur van de postherpetische neuralgie: aangeraden bij ouderen, immuungedeprimeerde patiënten. Zona ophtalmica Varicella: bij hoog risico van complicaties zoals encefalitis en pneumonie: bij immuungedeprimeerde personen, ev. bij zwangeren, volwassenen met ernstige presentatie.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Anti herpes middelen: aciclovir en valaciclovir (prodrug van aciclovir) Bijwerkingen: Gastro intestinale verschijnselen. Centraal nerveuze effecten (hoofdpijn, verwardheid, convulsies. ..). Verslechtering van de nierfunctie (noodzaak voor goede hydratie). Bij intraveneuze toediening lokale reacties ter hoogte van de injectieplaats Specialiteiten: aciclovir voor lokaal gebruik: Aciclomed (Ranbaxy), Aciclovir Ratiopharm (Ratiopharm), Aciclovir EG (Eurogenerics), Aciclovir Sandoz (Sandoz), Aciclovir Teva (Teva), Viratop (Apotex), Zovirax (GSK) aciclovir voor systemisch gebruik: Aciclovir Apotex (Apotex), Aciclovir EG (Eurogenerics), Aciclovir Hospira (Hospira), Aciclovir Kela (Kela), Aciclovir Sandoz (Sandoz), Docaciclo (Docpharma), Zovirax (GSK) valaciclovir: Zelitrex (GSK)
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

6F5E9EF1d01 - Antivirale therapie Virale levenscyclus...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online