18CB658Fd01 - Anatomie van de respiratoire tract...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Respiratoire infecties: pathologie, diagnose, therapie Klinische Biologie UZ Gent 30/11/2009 Liza Padalko Anatomie van de respiratoire tract RT is de meest frekwente site van de infecties Om de respiratoire infectie te veroorzaken moet het microorganisme het volgende overleven Trapping in mucus van URT Doorslikken In LRT: vermijden van phagocytosis of mogelijkheid tot replicatie in phagocyten Virale etiologie ~ 70 % Bacteriele etiologie ~ 3 % Onbekende etiologie ~ 27 % Rhinovirussen ~ 50 % Coronavirussen ~ 8 % Parainfluenza, adenovirus, RSV, enterovirus (totaal) ~ 7 % Ch.pneumoniae ~ 2 % M.pneumoniae ~ 0.5 % Etiologie van de respiratoire infecties Etiologie van de respiratoire infecties S.pneumoniae H.influenzae Older Adults M.pneumoniae, S.pneumoniae Jonge volwassen en (16- 30j) M.pneumoniae , Influenza Virus Type A Kinderen (5-15 j) RSV, Parainfluenza Viruses Kinderen (6 m-5 j) Ch.trachomatis , RSV Kinderen (1-6 m) E.coli, Group B streptokokken Neonati (0-1 m) Meest verwachte verwekkers Leeftijd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Rhinovirussen: virologie Picornaviridae (diameter 25-30 nm) Non envelopped Lineare single-stranded, (+)-sense RNA Antigenische diversiteit (> 100 serotypes) Optimale groei t° ~ 33°C Infecteert kleine celaantallen Infectie van nasopharynx Relatief milde symptomatologie Geen vaccin Rhinovirussen: epidemiologie Infectiositeit gedurende eerste twee dagen van symptomen Overdracht door inademing van lucht in aanwezigheid van infectieuze personen Kortstondige immuniteit voor alle rhinovirale common colds Rhinovirussen: klinisch beeld Meest frekwente oorzaak van common cold Incubatieperiode: 1-3 dagen Begint met hoodpijn, keelpijn, nasale congestie Gevolgd door waterige neussecreties (= coryza) met geleidelijk verdikkend tot mucopurulent aspect, nadien vermindering in volume Resolutie na ~ 1 week Predisponeert tot secundaire infecties (sinusitis, bronchitis, pneumonie) Rhinovirussen: diagnostiek Virale kweek: welbeschreven cellijnen incubator op 33-34°C detectie door de productie van de karakteristieke CPE Moleculaire technieken (RT-PCR, NASBA) Therapie Geen specifieke therapie
Background image of page 2
3 Coronavirussen: virologie Coronaviridae (diameter 60-220 nm); aanwezigheid van peplomeren op de envelope Envelopped Single-stranded, (+)-sense RNA Aantal serotypes onbekend Epidemiologie Respiratoir aerosol, faeco-oraal, mechanisch Reinfecties komen voor Coronavirussen: klinisch beeld Common cold , zie rhinovirus Coronavirussen: diagnostiek Coronavirussen zijn de moeilijkste humane respiratoire virale pathogenen om te detecteren in het laboratorium Virale kweek: geen groei op cellijnen, behalve prototype strains 229E en OC43 Moleculaire technieken (RT-PCR, NASBA) SARS: chronologie (1) 11/02/03: China verwittigt WHO op 11/02/03 over een outbreak van atypische pneumonie in Guangdong provincie
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 SARS: chronologie (2) 21/02/03: Zieke professor uit Guangdong provincie bezoekt M hotel in Hong Kong SARS: chronologie (3) Global SARS outbreak November 2002 Juli 2003 8 098 probable cases (WHO) waarvan 774 doden
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE BIOM000000 taught by Professor Geertleroux-roels during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 17

18CB658Fd01 - Anatomie van de respiratoire tract...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online