370ACF70d01 - 1 Virale diagnostiek overzicht van de...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Virale diagnostiek: overzicht van de belangrijkste humane pathogenen en hun detectie via serologie, viruskweek, moleculaire diagnostiek Klinische Biologie UZ Gent Elizaveta Padalko Virale diagnostiek: historiek Mid 19de eeuw begin 20ste eeuw Louis Pasteur Robert Koch Het is geen bacterie Grote voouitgang in bacteriologie Virale diagnostiek: historiek Tweede helft 20ste eeuw Iron lung : negative pressor ventilator Eerst gebruikt in Blegdams ziekenhuis, Copenhagen, Denemarken in 1952 Virale diagnostiek: historiek Tweede helft 20ste eeuw Rancho Los Amigos ziekenhuis, Downey, California, VSA, ca. 1953 2 Virale diagnostiek: historiek Tweede helft 20ste eeuw 1950s Polioonderzoek Productie van poliovaccins Poliovirus Ontwikkeling van methodes voor virale diagnostiek Principes van virale diagnostiek Indirecte benadering in de diagnostiek van de virale infectie Virale serologie = Bepaling van antistoffen aangemaakt na virale infectie Directe benadering in de diagnostiek van de virale infectie Virus of virale componenten opsporen Immuunrespons opsporen Viruskweek Antigeendetectie Moleculairbiologische technieken Principes van virale diagnostiek Indirecte benadering in de diagnostiek van de virale infectie Virale serologie = Bepaling van antistoffen aangemaakt na virale infectie Directe benadering in de diagnostiek van de virale infectie Virus of virale componenten opsporen Immuunrespons opsporen Viruskweek Antigeendetectie Moleculairbiologische technieken Antistoffen = immunoglobulines die vrij in de cellulaire omgeving voorkomen en als functie captatie en eliminatie van antigenen hebben 3 Antistoffen: struktuur 4 polypeptide ketens: 2 lichte ketens + 2 zware ketens Elke keten heeft constante, variabele en hypervariabele regios (Complimentarity Determining Regions (CDRs)) CDRs herkennen en binden specifiek aan het antigeen Het type van zware keten bepaalt het isotype (IgA, IgD, IgG, IgE en IgM) Antistoffen: struktuur 4 polypeptide ketens: 2 lichte ketens + 2 zware ketens Elke keten heeft constante, variabele en hypervariabele regios (Complimentarity Determining Regions (CDRs)) CDRs herkennen enbinden specifiek aan het antigeen Het type van zware keten bepaalt het isotype ( IgA , IgD, IgG , IgE en IgM ) virale infectie IgA Struktuur: dimeer Het begin, niveaus en duur van de aanwezigheid van IgA zijn minder voorspelbaar en afgelijnd dan die van IgM en IgG Geen complement cascade activatie Geen placentaire transfer mogelijk Geen routinematig gebruik van serologische testen voor het opsporen van IgA in het diagnostisch virologisch laboratorium IgM Struktuur: pentameer Verschijnt binnen enkele dagen na het begin van de symptomen tijdens acute infectie Piek: d.7 d.10 Niet detecteerbaar: m.1- m.2 Initieert complement cascade Aanwezigheid van IgM is indicatief voor aanwezige of recente infectie Reactivatie/reinfectie: IgM respons +/- Geen placentaire transfer mogelijk 4 IgG Structuur: monomeer Verschijnt enkele dagen na IgM productie Bereikt hogere piek dan IgM Kan levenslang in lagere hoeveelheden aanwezig...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

370ACF70d01 - 1 Virale diagnostiek overzicht van de...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online