3088A5D4d01 - umane virussen: dsDNA virussen Poxviridae 130...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: umane virussen: dsDNA virussen Poxviridae 130 to 375 Ovoid Herpesviridae 125 to 240 Icosa(penta)hedral Adenoviridae 26 to 45 Icosahedral Polyomaviridae 5 Icosahedral Papillomaviridae 7 to 8 Icosahedral Familie Grootte genoom (kb) Vorm virion lineair circulair enveloppe naakt Herpesviridae: succesvolle virussen a infectie blijft virus episomaal aanwezig, deels onder latente vorm. Levenslange trouw BV05 2008-2009 Virus Subfamilie Ziekte Plaats van latentie erpes Simplex Virus 1 α Orofaciale lesies Sensoriële zenuwganglia erpes Simplex Virus 2 α Genitale lesies Sensoriële zenuwganglia aricella Zoster Virus (3) α Waterpokken Sensoriële zenuwganglia Komt terug als zona ytomegalovirus (5) β Microcephalie/Mono. Monocyten, CD34+ uman Herpesvirus 6 β Roseola Infantum CD4 T cellen uman Herpesvirus 7 β Roseola Infantum CD4T cellen pstein-Barr Virus (4) γ Infectieuze Mono. B lymphocyten, speekselklieren uman Herpesvirus 8 γ Kaposi’s sarcoma, PEL Lymfoiede cellen Herpesviridae BV05 2008-2009 Herpesviridae Verscheidene ziektebeelden, doch typische kenmerken voor alle vertegenwoordigers:- analoge structuur virion, analoge replicatie- latentie met levenslange infectie tot gevolg- belangrijke immunologische interacties: normaliter controle (cfr. lange kiem- gastheerrelatie (vissen)- Klinische problemen vnl. bij verminderde immuniteit • Lineair double-stranded DNA • 120 - 230 kb • Complex – isomeren Herpesviridae genoom structuur Crough and Khanna, Clinical Microbiology Reviews, January 2009, p. 76-98, Vol. 22, No. 1 Herpes (simplex) virion structuur • Enveloppe, sferisch • Icosahedral capside 150 nm, genoom 152 kb ; 84 EW • >12 virale glycoproteines • Tegument eiwitten • Gevoelig aan uitdrogen, detergenten 162 capsomeren Samenstelling HSV virion: complex Loret et al., Journal of Virology, September 2008, p. 8605-8618, Vol. 82, No. 17 Neurovirulentie geassocieerd aan ICP34.5, bindt aan Beclin 1, en zo inhibitie autofagie. • Linear double-stranded DNA • 152 kb • Complex, veel genen Herpes simplex genoom structuur Herpes simplex levenscyclus (delayed) early: o.a. thymidine kinase, 10 verschillende DNA polymerasen Replicatie gebeurt in nucleus: genoom circulariseert; rolling circle replicatie Virus bud door kernmembraan, virion membraan afkomstig van ER-Golgi BV05 2008-2009 Herpes simplex levenscyclus Herpes simplex levenscyclus • Latentie: geassocieerd met transcripten, o.a. miRNAs, zowel in HSV1 en HSV2 • Reactivatie blijft beperkt tot geïnfecteerde neuronen, i.t.t. VZV • Geen cellulaire schade, i.t.t. cytopathogeen effect in celkultuur Herpes simplex reactivatie Overdracht: direct contact, niet door intacte huid Herpes simplex 1 en 2 • Sterk gelijkaardige virussen • Overlappende ziektebeelden: HSV1 klassiek oropharynx/keratitis/encephalitis; HSV2 anogenitaal maar kunnen elk beide, net zoals ernstige ziektebeelden (meningo-encephalitis en neonatale infecties: onbehandeld hoge mortaliteit, met behandeling vaak neurologische restletsels). Kan bij immuuncompetenten, neurologische restletsels)....
View Full Document

This note was uploaded on 05/28/2010 for the course GE BIOM000000 taught by Professor Geertleroux-roels during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 33

3088A5D4d01 - umane virussen: dsDNA virussen Poxviridae 130...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online