IntroductieVirolKB09_10

IntroductieVirolKB09_10 - Virologie Master in de Klinische...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Virologie Master in de Klinische Biologie Apothekers biologen in opleiding 2009-2010 Datum Onderwerp Lesgever(s) 19/10/2009 Inleiding tot de virologie (moleculaire virologie, levenscycli, klassificatie, pathogenese en afweer Bruno Verhasselt 26/10/2009 Virale diagnostiek: overzicht van de belangrijkste humane pathogenen en hun detectie via serologie, viruskweek en moleculaire diagnostiek Liza Padalko 09/11/2009 Herpesvirussen (HSV1/2, EBV, CMV) pathologie, diagnose en therapie me bijzondere aandacht voor diagnostiek en pathologie bij immuunonderdrukte personen. Bruno Verhasselt 16/11/2009 Respiratoire infecties: influenza, RSV, SARS, pathologie, diagnose, therapie Liza Padalko 23/11/2009 Hepatitisvirussen : HAV, HBV, HCV, HDV, HEV Pathologie, diagnosen therapie Geert Leroux-Roels 30/11/2009 HIV en AIDS: pathologie, diagnose,therapie en therapieresistentie Chris Verhofstede 07/12/2009 Virologie bij moeder en kind: prenatale diagnostiek en pediatrische infecties Liza Padalko 14/12/2009 HPV Diagnostiek en preventie Antivirale Therapie Geert Leroux-Roels Bruno Verhasselt 11/01/2010 Presentatie door studenten van opdracht Een onderwerp dichter bij de opleiding bvb. diagnostisch- technische paper reviewen of topic uit de actuele diagnostiek van een klinisch belangrijk virus Studenten 1/2010 Examen met meerkeuze vragen Lessenreeks Virologie voor Apothekers-biologen Academiejaar 2009-2010 De lessen gaan telkens door op maandag tussen 13 en 16 uur (of iets langer indien echt nodig) met een korte pauze halverwege in de bibliotheek van 2P8. Virus • “Obligaat intracellulaire parasiet” • Infectieus (introductie en potentiële productie genoom), voor replicatie afhankelijk van een gastheercel • Geen celstructuur, geen organellen • Erfelijk materiaal RNA of DNA (ss of ds), één of meer chromosomen: structurele eiwitten +/- enzymen +/- regulatoren • Verpakt in eiwitmantel: nucleocapsid • Naakt of envelop (membraan) “microparasieten” vs. “macroparasieten” Microparasieten (virussen, bacteriën, protozoa, fungi) Trypanosoma Levenscyclus vaak volledig in lichaam mens, … … maar niet steeds. Toxoplasma Relatieve grootte van virussen 10-2 (1 cm) 10-3 (1 mm) 10-6 (1 μm) 10-9 (1 nm) 10-10 (1 ) 10-4 10-5 10-7 10-8 Poxvirus Viruses Animal cells Bacteria Proteins Atoms Light microscope Electron microscope X-ray NMR From Medical Microbiology, 5 th ed., Murray, Rosenthal & Pfaller, Mosby Inc., 2005, Fig. 6-1. Basisstructuur virus Basisstructuur virion Figure 3.1 Symmetry and construction of the viral nucleocapsid. Basisstructuur virion Figure 3.2 Construction of an enveloped virus. From Medical Microbiology, 5 th ed., Murray, Rosenthal & Pfaller, Mosby Inc., 2005, Fig. 6-5....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 112

IntroductieVirolKB09_10 - Virologie Master in de Klinische...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online