3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie

3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie - Master in de...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 1 prof. dr. Rik Verhaeghe ‘Kantelen’ van organisatiestructuur Master in de verpleeg- en vroedkunde Academiejaar 2009-2010 Universteit Gent Rik Verhaeghe – 02/03/2010 2 Situering van de organisatiestructuur
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 3 „Leidse octaëder‟ van Van der Vlist (Boonstra et al., 1996) 6 variabelen: • Organisatiedoelen • Organisatiestrategie Organisatiestructuur • Organisatiecultuur • Technologie • Mensen in de organisatie Bron: Reijnders, p. 15 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 4 Waarom organisatiestructuur wijzigen ? „Structure follows strategy‟ (Chandler, 1962) De vraag van de klant staat centraal Aanbod wordt afgestemd op de vraag van de klant Andere manier van werken ≈ aangepaste organisatiestructuur
Background image of page 2
3 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 5 Nieuw Organisatiemodel Van … klassieke verticale organisatiestructuur (Mintzberg, 1979) Heldere gelaagdheid Duidelijke rapportagelijnen Scherpe afbakening met de omgeving Rik Verhaeghe – 02/03/2010 6 Mintzberg onderscheidt 5 delen in de organisatiestructuur
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 7 Naar … horizontale, procesgeoriënteerde organisatiestructuur (Tengblad, 2006) Resultaat van ontwikkeling op vlak van marketing, HRM, procesmanagement Rik Verhaeghe – 02/03/2010 8 Wat is ‘kantelen’? “Kantelen is het wijzigen van een functionele structuur naar een klantenstructuur” Horizontale organisatiestructuur gaat domineren boven de oorspronkelijk verticale, hiërarchisch ingerichte organisatiestructuur
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/30/2010 for the course GE DZMBGS0100 taught by Professor Sofieverhaeghe during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 12

3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie - Master in de...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online