{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie_BIS

3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie_BIS - Master in de...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 1 prof. dr. Rik Verhaeghe ‘Kantelen’ van organisatiestructuur Master in de verpleeg- en vroedkunde Academiejaar 2009-2010 Universteit Gent Rik Verhaeghe – 02/03/2010 2 Korte historiek
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 3 De traditionele organisatiestructuur van de ziekenhuizen is historisch gegroeid vanuit de verschillende professies Resulteerde in departementale structuur (functionele eenheden) (medisch d, verpleegkundig d, administratief d, de technische en logistieke diensten) Dus, functionele organisatiestructuur (elke specialisme “doet zijn ding”, organiseert zelf, functioneert AANBODGESTUURD) Door budgetaire druk, noodzaak van subspecialismen, juridische opgaven, multidisciplinaire aanpak is dergelijke organisatiestructuur niet langer houdbaar! De medische diensten moeten anders tegenover elkaar gepositioneerd worden De patiënt met zijn medisch en zorgprobleem moet in de structuur ingebakken worden aanleiding tot ‘kanteling’ Rik Verhaeghe – 02/03/2010 4 Situering van de organisatiestructuur
Background image of page 2
3 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 5 „Leidse octaëder‟ van Van der Vlist (Boonstra et al., 1996) 6 variabelen: • Organisatiedoelen • Organisatiestrategie Organisatiestructuur • Organisatiecultuur • Technologie • Mensen in de organisatie Bron: Reijnders, p. 15 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 6 Definitie van organisatiestructuur de organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. het is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat een organisatie zijn doelen kan bereiken. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Rik Verhaeghe – 02/03/2010 7 Mintzberg onderscheidt 5 delen in de organisatiestructuur Aan de hand van deze vijf onderdelen beschrijft Mintzberg 7 organisatievormen: Ondernemersorganisatie Machineorganisatie Professionele organisatie Gedivisionaliseerde organisatie Innovatieve organisatie
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

3_Verhaeghe_Rik_Gekantelde_Organisatie_BIS - Master in de...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online