4_Kwaliteitsbewaking_1 - Kwaliteitsbewaking in de...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6/03/2010 1 Kwaliteitsbewaking in de Gezondheidszorg Dr. Katrien Vanderwee Bijzondere Topics in Nursing Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde Universiteit Gent 2009-2010 Inleiding Kwaliteit van zorg nog steeds een hot item Geschiedenis Kwaliteitszorgfilosofie voor het eerst verspreidt door Japan en Amerika. Parallelle ontwikkeling tussen ontwikkeling kwaliteitsvraagstuk in bedrijfsleven en zorgsector Tot 1960-70: schaarste op de voorgrond Arbeidsdeling en specialisaties: kwaliteitsnormen Ruimer aanbod: consumenten kwaliteitseisen Streven naar hogere kwaliteit: concurrentie, klantgerichtheid, efficiency 2 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6/03/2010 2 Kwaliteitsvolle zorg is … Patiëntgestuurd Effectief Efficiënt Tijdig Billijk Veilig Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the Twenty-first Century. Washington DC: National Academy Press; 2001. 3 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Inleiding Motieven ? Interne motieven Handelen volgens nieuwste inzichten en methoden Incidenten en fouten voorkomen Rekening houden met klant Externe motieven Variatie in de zorg Bekorten van wachtlijsten Negatieve publiciteit Concurrentie Wetgeving -Vlaams Kwaliteitsdecreet ( http://www.zorg-en- gezondheid.be/regelgeving.aspx ) - Federale wetgeving 4 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Image of page 2
6/03/2010 3 Inleiding Verschillende perspectieven Gebruikers van zorg Hulpverleners Managers Zorgverzekeraars Overheid 5 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Figuur: Enkele en normen en waarden wat kwaliteit betreft, van verschillende groeperingen in de zorgsector (Verbeek, 2004) 6 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon