4_Kwaliteitsbewaking_1

4_Kwaliteitsbewaking_1 - 6/03/2010 Kwaliteitsbewaking in de...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6/03/2010 1 Kwaliteitsbewaking in de Gezondheidszorg Dr. Katrien Vanderwee Bijzondere Topics in Nursing Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde Universiteit Gent 2009-2010 Inleiding Kwaliteit van zorg nog steeds een hot item Geschiedenis Kwaliteitszorgfilosofie voor het eerst verspreidt door Japan en Amerika. Parallelle ontwikkeling tussen ontwikkeling kwaliteitsvraagstuk in bedrijfsleven en zorgsector Tot 1960-70: schaarste op de voorgrond Arbeidsdeling en specialisaties: kwaliteitsnormen Ruimer aanbod: consumenten kwaliteitseisen Streven naar hogere kwaliteit: concurrentie, klantgerichtheid, efficiency 2 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6/03/2010 2 Kwaliteitsvolle zorg is … Patiëntgestuurd Effectief Efficiënt Tijdig Billijk Veilig Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the Twenty-first Century. Washington DC: National Academy Press; 2001. 3 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Inleiding Motieven ? Interne motieven Handelen volgens nieuwste inzichten en methoden Incidenten en fouten voorkomen Rekening houden met klant Externe motieven Variatie in de zorg Bekorten van wachtlijsten Negatieve publiciteit Concurrentie Wetgeving -Vlaams Kwaliteitsdecreet ( http://www.zorg-en- gezondheid.be/regelgeving.aspx ) - Federale wetgeving 4 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 2
6/03/2010 3 Inleiding Verschillende perspectieven Gebruikers van zorg Hulpverleners Managers Zorgverzekeraars Overheid 5 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Figuur: Enkele en normen en waarden wat kwaliteit betreft, van verschillende groeperingen in de zorgsector (Verbeek, 2004) 6 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6/03/2010 4 Concept Kwaliteit Wat is kwaliteit? Moeilijk te definiëren begrip Verschillende opvattingen Intrinsiek kenmerk of eigenschap van een voorwerp (onafhankelijk van tijd, plaats of persoon) Aspect van relatie tussen subject en object Vb: Schilderij, bestraling Idee in hoofd van subject (afhankelijk tijd, plaats en persoon) 7 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Concept Kwaliteit Grote variatie aan omschrijvingen Quality, like beauty, is in the eye of the beholder. Kwaliteit is ballet, geen voetbal. (Crosby) Over smaak valt niet te twisten. (Zegswijze) Kwaliteit is voldoen aan de gestelde eisen (Bekker) Kwaliteit is een glibberige eigenschap van ingewikkelde processen waar vaak meerdere disciplines een essentieel onderdeel in hebben. (Dubbelboer) Hooggekwalificieerde zorg is die zorg die al de relevante kennis en technieken aanwendt die ter beschikking staan van de gezondheidszorg. 8 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 4
6/03/2010 5 Concept Kwaliteit van zorg Theoretische definitie Er is sprake van kwaliteit, indien er een optimale verhouding bestaat van ervaringen ten opzichte van verwachtingen met betrekking tot een bepaald aspect van de
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/30/2010 for the course GE DZMBGS0100 taught by Professor Sofieverhaeghe during the Spring '10 term at Ghent University.

Page1 / 33

4_Kwaliteitsbewaking_1 - 6/03/2010 Kwaliteitsbewaking in de...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online