{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C7DA47D9d01 - Integrerende verpleegkunde als...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Integrerende verpleegkunde als verpleegsysteem Bijzondere problemen Tweede licentie Versie 2009-2010 Verpleegsystemen Geven een antwoord op de vraag naar taakverdeling binnen de verpleegkunde Moeten (meer dan vroeger) rekening houden met multidisciplinaire context en met transmuraliteit Daarbij een evenwicht vinden tussen aanpassing en dominantie (nu is er vaak teveel aanpassing) 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Probleem1: de structuur van verpleegkundig handelen In het ziekenhuis hebben patiënten “continu” zorg nodig Terwijl de verpleegkundigen niet continu aanwezig zijn Daar moet dus een oplossing voor gevonden worden Anders is geïndividualiseerde zorg onmogelijk 3 Probleem2:De beperkte voor- spelbaarheid van de verpleegkundige zorg Geïndividualiseerde zorg is maar ten dele vooraf te plannen Zorg is wezenlijk reactief (Tronto): past zich aan aan de reactie van de patiënt De conditie van de patiënt verandert De vragen worden acuut in een bepaalde context 4 Hoe verfijnder de zorg, hoe groter deze problemen
Background image of page 2
3 Verpleegsystemen: Primary Nursing en Integrerende verpleegkunde Ontwikkeld begin jaren zeventig Sindsdien is er geen grondig en beklijvend werk meer verricht over verpleegsystemen En zijn er alleen voorbijgaande pragmatische oplossingen geweest 5 IV en primary nursing Primary nursing als grote vernieuwing met oog op professionalisering en kwaliteit ingevoerd begin jaren zeventig Patiënttoewijzing als centraal concept Steeds van opname tot ontslag Zowel IV als PN zijn primair modellen waarin het ziekenhuis centraal staat. Dat is gezien de leeftijd ook begrijpelijk 6
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 7 I.V.: een historisch model I.V. is ontwikkeld begin jaren zeventig Geïntroduceerd 1975-1980 Kan dus niet meer zonder meer toepasbaar geacht worden Maar veel van de uitgangspunten blijven nog steeds geldig vooral op het gebied van werkorgansiatie Het is dus belangrijk het kind niet met het badwater weg te gooien. I.V.: een historisch model I.V. is ontwikkeld begin jaren zeventig Geïntroduceerd 1975-1980 Kan dus niet meer zonder meer toepasbaar geacht worden Maar veel van de uitgangspunten blijven nog steeds geldig Uit het onderzoek van Aiken blijkt de waarde van primary nursing voor de kwaliteit van de zorg. De resultaten zijn niet overal merkbaar. Natuurlijk hangt het effect af van hoe men ermee omgaat.
Background image of page 4
5 9 IV en managementstrends IV sluit aan bij opvattingen die persoonlijke competentie, persoonlijke motivatie en persoonlijke verantwoordelijkheid vooropstellen. Dat is weer “in” (al weet nog niet iedereen dat) Maar is wel op de achtergrond geraakt door systemen die controle door normen, procescriteria, en protocollen vooropstellen 10 I.V. is een vorm van beroepsuitoefening Een opvatting over wat verpleegkunde is Met voorstellen voor organisatie van zorg En voor een vorm en inhoud van opleiding Die de realisatie van beroepsinhoud moeten bewerkstelligen
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 11 IV is een managementmodel
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

C7DA47D9d01 - Integrerende verpleegkunde als...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online