{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Claessens_Figuur - Mumallw Reciprocity Particular'iq...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mumallw: Reciprocity: Particular'iq': Graceful care: lntentiunaflty: Nurse—Patient Relationship Relafianshjp domain Rafiunality—intuitive dumnin Swategies Human aspects Therapeutic use 01 5e]! domain Figure 6: "'Skiflea’ companionship”: a conceptual fiammark for perm-centred nursing (fi'rchen 2396') ‘Het bij de patiént zijn’ Verplfl-Egkundigen must-an de innerlijke wereld, dc ervaringm van de patiént kennel: am in staat te zijn de patiént op een goede wijzr: te begeleiden. De we—derkerige nabijheid waarbij mwel dc verpleegkundige als d6 patjEnt nemen en geven. Burg is gabaseerd up even continue undemandeilng tussen verpleegkundige en patiént. Vcrpleegkundigen moeten over de vaardigheid IJvzsashiltiken1 willen ze rekening houden met de eigenheid van de patiEnL om dc algemenc kannis wan'over zij beschlkken me te passen op die specifieke patifint. Eorg in a1 2'jo asp-eaten word: hie:- weerspiegeld donrheen de mentaie en liuhamelijke aanwezigheid van de verpieegkundige. Verpieegkundigen moeten emotional aanwezlg zjjn bij de patiEnt, ondersteuning geven, dit techies" we] binnen can professioneie reiatie. Dit verwljst naaa' verpleegkundigen die bewusnfi: heslissingen nemen die-gebaseerd 2'1er up enemijds gemnd versund en anderzijds intuitie. 24 galigncy: Weerspiegelt dc vaardigheid van wrpleegirundigen om tc weten, 33:] re welsh wat up flat moment beEangrijk is mat the patiént en dan 00k prioriteit verdient. Dit is eveneens getawerd up gemnd verstand en intuitie. Temporality: Tum-Lt aan dat 1131 tijdsperspectief waarin de patiém zinch bevindt heel belangijk is. Verpleegkundigen muster: rekening huuden met het m'arleden, hede'n en toekornst van de paai‘ént en de znrg dam on}; uin'ueren him-Len dit tijds’perspectiefi _._.—————————_———— Tabgf j: Dgfinféring van de cancepe‘en die beharen for he: conceptueei roamerk vanJfiHed comm'amhip r’I'z'Ichen, 200E!) ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}