{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

F7F61D0Bd01 - Kwaliteitsbewaking in de Verpleegkunde Dr...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
28/03/2010 1 Kwaliteitsbewaking in de Verpleegkunde Dr. Katrien Vanderwee Bijzondere Topics in Nursing Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde Universiteit Gent 2009-2010 Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Verpleegkundige kwaliteitszorg = contradictio in terminis. Kwaliteitsbewaking is in de US-literatuur een issue in professionalisering (zie Phaneuf). Autonomie en specificiteit nagestreefd. Hoe redelijk is dat als uitkomsten zo gemeenschappelijk zijn? Zijn joint practice-ideologieën doorvertaald naar kwaliteits- evaluatie niet veel vruchtbaarder? 2 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
28/03/2010 2 Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is per definitie multidisciplinair en organisatie- of instellingsbreed. Verpleegkundigen kunnen er in participeren, er aan bijdragen, het voortouw nemen, maar niet monopoliseren. Uitdaging voor verpleegkundigen om in deze nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. K. Vanderwee - Verplegingswetenschap 3 Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Voor verpleegkundigen is kwaliteitszorg een belangrijke impuls. Zij kunnen hun ideeën over kwaliteit hard maken door hun bijdragen te expliciteren, gegevens te registreren en op basis daarvan te onderhandelen Vaardigheden: 1. Adequate probleem-analyse 2. Strategische en tactische verkenning 3. Gegevens verzamelen, registreren, verwerken, 4. Rapporteren en argumenten verwoorden 5. Onderhandelen 4 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 2
28/03/2010 3 Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Probleem-analyse Verpleegkundigen: coördinatie en continuïteit Verpleegkundigen zien veel gebeuren Waarnemingen en ervaringen Definiëring van probleem Analyse van probleem Voorbeeld: maaltijd in WZC 5 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Strategische en tactische verkenning Ideeën verwoorden in argumenten die onderhandelingspartner aanspreken. Vertaalslag maken van de inhoud (kwaliteit van zorg) naar argumenten Motieven: politieke, financiële en beleidsmatige overwegingen Bondgenoten zoeken 6 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Gegevens verzamelen, registreren, en verwerken Gegevens dienen uitsluitend het doel, het gesignaleerde probleem te onderbouwen Vb.: Registreren van wachttijden voor opnamegesprek Verpleegkundigenervaren dit als een vorm van bewustwording 7 K. Vanderwee - Verplegingswetenschap Verpleegkundigen en kwaliteitszorg Rapporteren en argumenten verwoorden Rapport: aanleiding tot gegevensverzameling, de stappen die zijn gezet, de partijen die betrokken zijn bij de probleemdefiniëring en de resultaten van de gegevensverzameling. Onderhandelen
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

F7F61D0Bd01 - Kwaliteitsbewaking in de Verpleegkunde Dr...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online