_Uploads_FinancialStatements_PSC_BCTC20quy20III

_Uploads_FinancialStatements_PSC_BCTC20quy20III - COÂNG TY...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COÂNG TY CP VAÄN TAÛI VAØ DV PETROLIMEX SAØI GOØN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT QUYÙ III NAÊM 2009 I.A. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN STT Noäi dung Soá dö ñaàu kyø Soá dö cuoái kyø I TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 88,598,318,924 88,718,360,930 1 2 3 4 5 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn Haøng toàn kho Taøi saûn ngaén haïn khaùc 6,705,724,796 2,560,840,000 72,421,899,588 6,277,370,777 632,483,763 8,472,722,587 1,729,846,256 73,722,838,796 3,307,688,642 1,485,264,649 II TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH VAØ ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 48,666,360,940 47,970,473,745 1 Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 2 Taøi saûn coá ñònh - Taøi saûn coá ñònh höõu hình - Taøi saûn coá ñònh voâ hình - Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính - Chi phí XDCB dôû dang Baát ñoäng saûn ñaàu tö Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn Taøi saûn daøi haïn khaùc 19,116,530,164 4,134,095,803 19,953,900,603 4,122,765,439 15,106,682,442 13,287,482,442 9,818,143,398 490,909,133 9,818,143,398 788,181,863 3 4 5 III TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN 137,264,679,864 136,688,834,675 IV NÔÏ PHAÛI TRAÛ 83,897,609,644 81,450,137,878 1 2 Nôï ngaén haïn Nôï daøi haïn 82,813,609,644 1,084,000,000 80,366,137,878 1,084,000,000 V VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 53,367,070,220 55,238,696,797 1 Voán chuû sôû höõu - Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu - Thaëng dö voán coå phaàn - Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu - Coå phieáu quyõ - Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn - Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi - Caùc quyõ - Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc - Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi - Nguoàn kinh phí - Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh taøi saûn 51,942,228,989 20,000,000,000 12,552,289,000 54,042,163,095 20,000,000,000 12,552,289,000 14,112,867,098 5,277,072,891 1,424,841,231 1,424,841,231 14,112,867,098 7,377,006,997 1,196,533,702 1,196,533,702 137,264,679,864 136,688,834,675 2 VI TOÅNG NGUOÀN VOÁN II-A. KEÁT QUÛA HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chæ tieâu Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Giaù voán haøng baùn Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Chi phí taøi chính Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Lôïi nhuaän khaùc Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp Laõi cô baûn treân coå phieáu Coå töùc treân moãi coå phieáu Kyø baùo caùo Luõy keá 253,276,668,930 555,803,883,473 253,276,668,930 247,852,275,828 5,424,393,102 251,252,053 352,455,625 1,880,206,317 909,364,001 2,533,619,212 502,357,302 2,200,000 500,157,302 3,033,776,514 833,842,408 2,199,934,106 1,100 555,803,883,473 540,011,334,143 15,792,549,330 2,089,597,203 641,159,745 7,253,091,037 3,115,199,743 6,872,696,008 2,365,759,441 3,513,540 2,362,245,901 9,234,941,909 1,757,934,912 7,477,006,997 3,739 TP.HCM, ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2009 Giaùm Ñoác Coâng ty ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/29/2010 for the course ACCT ACCT 2292 taught by Professor Acct2292 during the Spring '09 term at Troy.

Ask a homework question - tutors are online