Bali-Hongkong 5N Thang 7-8

Bali-Hongkong 5N Thang 7-8 - HA NOI HONG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HA NOI- HONG KONG-BALI-HONGKONG-HANOI (Tour di choi ket hop mua sam) Ngay 1 HA NOI-HONGKONG-BALI 05h30 s¸ng, xe vµ Híng dÉn viªn C«ng ty ®ãn Quý kh¸ch t¹i ®iÓm hÑn vµ ®a ra s©n bay Néi Bµi ®¸p chuyÕn bay HX 519(0820-1120) và UO709 (1315-1810) ®i §¶o Bali, qu¸ c¶nh t¹i Hongkong. T¹i s©n bay Bali, Xe vµ híng dÉn ®Þa ph¬ng ®ãn vµ ®a q`uý kh¸ch ®i ¨n tèi. Sau ®ã vÒ kh¸ch s¹n nhËn phßng. NghØ ng¬i t¹i kh¸ch s¹n 4* NGAY 2 BALI - Sau khi ¨n s¸ng t¹i kh¸ch s¹n, híng dÉn viªn ®a ®oµn tham quan lµng ®iªu kh¾c ®¸ Batubulan trong vßng 1giê – n¬i næi tiÕng víi nghÒ tr¹m kh¾c ®¸ vµ nhuém v¶i b»ng s¸p. §Õn ®©y du kh¸ch cßn ®îc thëng thøc ®iÖu nh¶y Barong vµ Keris truyÒn thèng.- §oµn tham quan cao nguyªn Kitamani – cao 1500m so víi mùc níc biÓn ng¾m toµn c¶nh tr¸ng lÖ cña nói löa vµ lßng hå Batur. Trªn ®êng ®i ghÐ th¨m §Òn Gunung Kawi thuéc lµng Sebatu- mét trong nh÷ng ng«i ®Òn cæ nhÊt Bali ®îc x©y dùng tõ thÕ kû 18. Ngoµi ra Quý kh¸ch cßn cã c¬ héi th¨m quan lµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng: Celuk, Mas – tr¶i nghiÖm lµng lµm nghÖ thuËt thñ c«ng cña c¸c nghÖ nh©n chÕ t¸c ®å vµng, b¹c, gç, s¬n, vÏ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bali-Hongkong 5N Thang 7-8 - HA NOI HONG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online