Bali-Hongkong 5N Thang 7-8

Bali-Hongkong 5N Thang 7-8 - HA NOI- HONG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HA NOI- HONG KONG-BALI-HONGKONG-HANOI (Tour di choi ket hop mua sam) Ngay 1 HA NOI-HONGKONG-BALI 05h30 sng, xe v Hng dn vin Cng ty n Qu khch ti im hn v a ra sn bay Ni Bi p chuyn bay HX 519(0820-1120) v UO709 (1315-1810) i o Bali, qu cnh ti Hongkong. Ti sn bay Bali, Xe v hng dn a phng n v a q`u khch i n ti. Sau v khch sn nhn phng. Ngh ngi ti khch sn 4* NGAY 2 BALI - Sau khi n sng ti khch sn, hng dn vin a on tham quan lng iu khc Batubulan trong vng 1gi ni ni ting vi ngh trm khc v nhum vi bng sp. n y du khch cn c thng thc iu nhy Barong v Keris truyn thng.- on tham quan cao nguyn Kitamani cao 1500m so vi mc nc bin ngm ton cnh trng l ca ni la v lng h Batur. Trn ng i gh thm n Gunung Kawi thuc lng Sebatu- mt trong nhng ngi n c nht Bali c xy dng t th k 18. Ngoi ra Qu khch cn c c hi thm quan lng th cng m ngh truyn thng: Celuk, Mas tri nghim lng lm ngh thut th cng ca cc ngh nhn ch tc vng, bc, g, sn, v...
View Full Document

Page1 / 2

Bali-Hongkong 5N Thang 7-8 - HA NOI- HONG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online