Herbalife - Herbalife Gim cn v hn th na Gi lc 08:44 28/08...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Herbalife, Gi m cân và h ơ n th n a. ế ữ G i lúc: 08:44 - 28/08 L t xem: ượ 570 - T ng s ph n h i : 7 Xin giới thiệu đến các mẹ sản phẩm chức năng đầy dinh dưỡng hàng  đầu đến từ Mỹ: Herbalife Em xin nhấn mạnh rằng đây không phải là THUỐC. mà nó là THỰC  PHẨM DINH DƯỠNG.  Theo các thống kê của WHO cho thấy  70% nguyên nhân chết sớm là do:  Đau tim  Ung thư  Tiểu đường  Tiểu đường 2 (bắt đầu ở người lớn)  99% liên quan tới chất dinh dưỡng  50% Những cái chết này liên quan tới chất dinh dưỡng  70% Những người đi khám bệnh liên quan tới chất dinh dưỡng  Và: 65% dân số béo phì  15% trẻ em từ 6 đến 19 bị béo phì  10% trẻ em từ 2 đến 5 tuổi bị BÉO PHÌ. ..  Khi nói đến giảm cân thì chắc chắn sẽ có một vài chị em nghi ngại  rằng đó có phải thuốc không? Có tác dụng phụ không? Có ai dung  thử chưa? Sau khi ngưng dùng sản phẩm thì có tăng kg lại không?. ...  Em xin được phép nhắc lại rằng: Đây là THỰC PHẨM DINH DƯỠNG  chứ không phải THUỐC. Và bất cứ chế độ giảm cân nào cũng phải kéo  dài và thường xuyên. Chỉ có điều nếu chị em chỉ lo ăn kiêng rồi tập  thể dục thì liệu bao giờ chúng ta mới có một thân hình như mong 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
muốn phải không ạ. Herbalife sẽ giúp quá trình giảm cân nhanh  chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, không gây ra các tác dụng phụ như  các loại thuốc giảm cân thông thường  như: rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi,  nhăn da, sạm da, buồn nôn. ...  Nếu những ai đã từng dùng thực phẩm dinh dưỡng của Herbalife rồi  thì chắc chắn sẽ chẳng muốn sử dụng loại nào khác. Đấy là em ko  tính những trường hợp dùng sai chỉ định và không tuân theo đúng chế  độ của nó nhé. Nhiều người dùng không đúng cách nên ko mang lại  hiệu quả thì lại đổ cho nó chất lượng kém  Công tu  Herbalife  là một trong những Công Ty hàng đầu của Mỹ  trong  sản xuất và phân phối sảm phẩm thực phẩm chức năng,hiện sảm  phẩm đã được  tiêu thụ trên 60 nước trên thế giới .Herbalìe là thực  phẩm khô cao cấp của Mỹ sảm xuất từ thảo dược có tác dụng: Tẩy  sạch độc tố trong cơ thể,bổ xung dinh dưỡng và điều chỉnh trọng 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/29/2010 for the course ACCOUNTING 1273353 taught by Professor Lyon during the Spring '10 term at Troy.

Page1 / 9

Herbalife - Herbalife Gim cn v hn th na Gi lc 08:44 28/08...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online