1807_Ho_so_thi_ NCS_Dot_ I_2010

1807_Ho_so_thi_ NCS_Dot_ I_2010 - M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG KÝ D Ự TUY Ể N NGHIÊN C Ứ U SINH Đ Ợ T I - NĂM 2010 TR ƯỜ NG ĐH NÔNG NGHI Ệ P HÀ N Ộ I VI Ệ N ĐÀO T Ạ O SAU Đ Ạ I H Ọ C C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGH Ĩ A VI Ệ T NAM Đ ộ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc K Ế HO Ạ CH XÉT TUY Ể N NGHIÊN C Ứ U SINH Đ Ợ T I - NĂM 2010 DÀNH CHO THÍ SINH D Ự TUY Ể N 1. Tìm hi ể u “ Đi ề u ki ệ n d ự tuy ể n ” t ạ i ph ầ n Ph ụ l ụ c kèm theo và Qui ch ế Đào t ạ o trình đ ộ ti ế n s ĩ c ủ a B ộ Giáo d ụ c và Đào t ạ o hi ệ n hành trên Website Tr ườ ng ĐH Nông nghi ệ p Hà N ộ i. 2. Nh ậ n h ồ s ơ tuy ể n sinh t ừ 15/11 đ ế n 07/12/2009 t ạ i Ban Đ ào t ạ o Ti ế n s ĩ , Vi ệ n đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c, ho ặ c s ử d ụ ng m ẫ u h ồ s ơ kèm theo. 3. N ộ p h ồ s ơ , đ ố i chi ế u b ằ ng đ ạ i h ọ c và b ằ ng th ạ c s ĩ g ố c, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh t ừ 15/11 đ ế n 07/12/2009 vào các ngày Th ứ Ba và Th ứ N ă m; Các tr ườ ng h ợ p ở xa có th ể n ộ p h ồ s ơ qua đ ườ ng b ư u đ i ệ n và đ ố i chi ế u b ằ ng g ố c, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh tr ướ c ngày 07/12/2009. L ư u ý : - H ồ s ơ n ộ p v ề Vi ệ n Đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c; - L ệ phí tuy ể n sinh n ộ p v ề Phòng Tài v ụ : phòng 111, t ầ ng 1, Nhà Hành chính 4 t ầ ng ho ặ c thông qua tài kho ả n Nhà tr ườ ng s ố : 312.020.1005.770, t ạ i Ngân hàng Nông nghi ệ p và PTNT Gia Lâm, Hà N ộ i. ( đ ố i v ớ i thí sinh thi t ừ cao h ọ c lên 2.000.000 đ /1 thí sinh; đ ố i v ớ i thí sinh thi t ừ đ ạ i h ọ c lên 2.500.000 đ /1 thí sinh ) 4. T ậ p trung nghe ph ổ bi ế n các n ộ i dung liên quan đ ế n xét tuy ể n và b ả o v ệ đ ề c ươ ng, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh ( đ ố i v ớ i các tr ườ ng h ợ p n ộ p h ồ s ơ qua b ư u đ i ệ n) sáng ngày 07/12/2009 t ạ i Trung tâm V ă n hoá Th ể thao - Tr ườ ng Đ H Nông nghi ệ p Hà N ộ i. 5. B ả o v ệ Bài lu ậ n d ự đ ị nh nghiên c ứ u cu ố i tháng 2 n ă m 2010; 6. Xem k ế t qu ả ch ấ m đ ề c ươ ng trên website Tr ườ ng Đ H Nông nghi ệ p Hà N ộ i ( m ụ c Đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c ) sau khi b ả o v ệ 30 ngày; 7. N ộ p đ ơ n và l ệ phí phúc tra trong vòng 15 ngày sau khi k ế t qu ả thi đ ượ c công b ố ( n ế u có nhu c ầ u ); Ghi chú:- Ch ỉ nh ậ n và x ử lý các h ồ s ơ đ ã n ộ p đ ầ y đ ủ gi ấ y t ờ , l ệ phí và so b ằ ng g ố c; - H ồ s ơ đă ng ký d ự tuy ể n s ẽ không đ ượ c tr ả l ạ i; - Đ ị a ch ỉ n ộ p h ồ s ơ và m ọ i thông tin chi ti ế t xin liên h ệ : Ban Đào t ạ o Ti ế n s ĩ , Vi ệ n Đào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c ( g ặ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/29/2010 for the course ACCT ACCT 2292 taught by Professor Acct2292 during the Spring '09 term at Troy.

Page1 / 12

1807_Ho_so_thi_ NCS_Dot_ I_2010 - M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online