1807_Ho_so_thi_cao_hoc_dot_I_2010

1807_Ho_so_thi_cao_h - M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N SINH CAO H Ọ C Đ Ợ T I NĂM 2010 TR ƯỜ NG ĐH NÔNG NGHI Ệ P HÀ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N SINH CAO H Ọ C Đ Ợ T I - NĂM 2010 TR ƯỜ NG ĐH NÔNG NGHI Ệ P HÀ N Ộ I VI Ệ N ĐÀO T Ạ O SAU Đ Ạ I H Ọ C C Ộ NG HOÀ XÃ H Ộ I CH Ủ NGH Ĩ A VI Ệ T NAM Đ ộ c l ậ p - T ự do - H ạ nh phúc K Ế HO Ạ CH TUY Ể N SINH CAO H Ọ C Đ Ợ T I - NĂM 2010 DÀNH CHO THÍ SINH D Ự THI 1. Tìm hi ể u “ Đi ề u ki ệ n d ự thi ” t ạ i Ph ụ l ụ c I, H ồ s ơ đăng ký d ự thi t ạ i Ph ụ l ụ c II, Qui ch ế đào t ạ o trình đ ộ th ạ c s ĩ c ủ a B ộ Giáo d ụ c và Đào t ạ o trên Website Tr ườ ng Đ ạ i h ọ c Nông nghi ệ p Hà N ộ i ( m ụ c Đào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c ). 2. Nh ậ n h ồ s ơ tuy ể n sinh t ừ 15/11 đ ế n 07/12/2009 t ạ i V ă n phòng Vi ệ n đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c, ho ặ c s ử d ụ ng m ẫ u h ồ s ơ kèm theo. 3. N ộ p h ồ s ơ , đ ố i chi ế u b ằ ng đ ạ i h ọ c g ố c, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh t ừ 15/11 đ ế n h ế t ngày 07/12/2009 vào các ngày Th ứ Ba và Th ứ N ă m; Các tr ườ ng h ợ p n ộ p h ồ s ơ qua đ ườ ng b ư u đ i ệ n yêu c ầ u đ ố i chi ế u b ằ ng g ố c, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh tr ướ c ngày 07/12/2009. L ư u ý : - H ồ s ơ n ộ p v ề Vi ệ n Đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c; - L ệ phí tuy ể n sinh 1.500.000 đ /1 thí sinh n ộ p v ề Phòng Tài v ụ : phòng 111, t ầ ng 1, Nhà Hành chính 4 t ầ ng ho ặ c thông qua tài kho ả n Nhà tr ườ ng s ố : 312.020.1005.770, t ạ i Ngân hàng Nông nghi ệ p và PTNT Gia Lâm, Hà N ộ i). 4. T ậ p trung nghe ph ổ bi ế n các n ộ i dung liên quan đ ế n ôn thi và thi tuy ể n, nh ậ n l ớ p ôn thi, l ị ch ôn thi, đ ề c ươ ng ôn thi, n ộ p l ệ phí tuy ể n sinh ( đ ố i v ớ i các tr ườ ng h ợ p n ộ p h ồ s ơ qua b ư u đ i ệ n) sáng ngày 07/12/2009 t ạ i Trung tâm V ă n hoá Th ể thao - Tr ườ ng Đ H Nông nghi ệ p Hà N ộ i. 5. Ôn thi t ừ ngày 07/12/2009 đ ế n 07/2/2010; 6. Nh ậ n th ẻ d ự thi ngày 23/02/2010; 7. Thi tuy ể n sinh cu ố i tháng 2 n ă m 2010; 8. Xem đ i ể m thi trên website Tr ườ ng Đ H Nông nghi ệ p Hà N ộ i m ụ c Đ ào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c sau thi tuy ể n 30 ngày; 9. N ộ p đ ơ n và l ệ phí phúc tra trong vòng 15 ngày sau khi k ế t qu ả thi đ ượ c công b ố ( n ế u có nhu c ầ u ); Ghi chú:- Ch ỉ nh ậ n và x ử lý các h ồ s ơ đã n ộ p đ ầ y đ ủ gi ấ y t ờ , l ệ phí và so b ằ ng đ ạ i h ọ c g ố c; - H ồ s ơ đăng ký d ự tuy ể n s ẽ không đ ượ c tr ả l ạ i; - Đ ị a ch ỉ n ộ p h ồ s ơ và m ọ i thông tin chi ti ế t xin liên h ệ : Văn phòng Vi ệ n Đào t ạ o Sau đ ạ i h ọ c ( g ặ p ThS. Tr ầ n Th ị Thu Ph ươ ng ) Phòng 201 - Nhà Hành chính 4 t...
View Full Document

This note was uploaded on 05/29/2010 for the course ACCT ACCT 2292 taught by Professor Acct2292 during the Spring '09 term at Troy.

Page1 / 10

1807_Ho_so_thi_cao_h - M Ẫ U H Ồ S Ơ ĐĂNG KÝ D Ự THI TUY Ể N SINH CAO H Ọ C Đ Ợ T I NĂM 2010 TR ƯỜ NG ĐH NÔNG NGHI Ệ P HÀ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online