{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ban cao bach ngay 02-06-2009

Ban cao bach ngay 02-06-2009 - S GIAO DCH CHNG KHON CP NG K...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B N N C C Á Á O O B B C C H H NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH ƯƠ NG VI T NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 02 tháng 06 năm 2008 ) NIÊM Y T C PHI U TRÊN S GIAO D CH CH NG KHOÁN (Đăng ký niêm yết số :_ _/ĐKNY do Sở Giao dịch Chứng khoán cấp ngày__ tháng__ năm__) Công ty Ch ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo ại thƣơng Việ t Nam Đị a ch : T ng 17 Cao c Vietcombank, 198 Tr n Quang Kh i, Hà n i Điệ n tho i : 04.39360023 Fax: 04.39360262 Chi nhánh Công ty Ch ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo ại thƣơng Việ t Nam Đị a ch : S 70 Ph m Ng c Th ch, Qu n 3, Thành ph H Chí Minh Điệ n tho i : 08.38208116 Fax: 08.38208117 H tên : Nguy n Th Hoa Ch c v : K ế toán trƣở ng S điệ n tho i : 04 39343 139/0848; 04 38246309 B N CÁO B ẠCH ĐƢỢ C CUNG C P T I PH TRÁCH CÔNG B THÔNG TIN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH ƯƠ NG VI T NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 02 tháng 06 năm 2008 ) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng (Mƣời nghìn đồng) Tổng số lƣợng niêm yết : 112.285.426 Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá):1.122.854.260.000 VND (Một nghìn một trăm hai mƣơi hai tỷ tám trăm năm mƣơi tƣ triệu hai trăm sáu mƣơi nghìn đồng) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIETNAM Địa chỉ : 2A- 4A Tôn Đứ c Th ng, Qu n1, TP HCM Điện thoại : (84 8) 38 245 252 Website : www.ey.com CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM Địa chỉ: 701, tầng 7 Toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thƣờng Kiệt Điện thoại: (84 4) 39462246 TỔ CHỨC TƢ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN Địa chỉ : T ng 17 & 12, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Điện thoại : (84 4) 39 366 994 Website : www.vcbs.com.vn
Background image of page 2
3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN T R I RO ............................................................................................. 9 1. R i ro v lãi su t ............................................................................................................ 9 2. R i ro v tín d ng .......................................................................................................... 9 3. R i ro v ngo i h i ......................................................................................................... 9 4. R i ro v thanh kho n .................................................................................................. 10 5. R i ro t các ho ạt độ ng ngo i b ng .............................................................................. 10 6. R i ro ho ạt độ ng ........................................................................................................... 11 7. R i ro lu t pháp ............................................................................................................ 12 8. R i ro khác ................................................................................................................... 12 II. NH NG NG ƢỜ I CH U TRÁCH NHI ỆM CHÍNH ĐỐ I V I N I DUNG B N CÁO B CH ................................................................................................................ 13 1. T ch c niêm y ế t ......................................................................................................... 13 2. T ch c t ƣ v n ............................................................................................................. 13 III. GI I THÍCH CÁC KHÁI NI M VÀ T VI T T T .............................................. 14 IV.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 118

Ban cao bach ngay 02-06-2009 - S GIAO DCH CHNG KHON CP NG K...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online