Ban cao bach ngay 02-06-2009

Ban cao bach ngay 02-06-2009 - 1 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI TH ƯƠ NG VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 02 tháng 06 năm 2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Đăng ký niêm yết số :_ _/ĐKNY do Sở Giao dịch Chứng khoán cấp ngày__ tháng__ năm__) Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Địa chỉ : Tầng 17 Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội Điện thoại : 04.39360023 Fax: 04.39360262 Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Địa chỉ : Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08.38208116 Fax: 08.38208117 Họ tên : Nguyễn Thị Hoa Chức vụ : Kế toán trƣởng Số điện thoại : 04 39343 139/0848; 04 38246309 BẢN CÁO BẠCH ĐƢỢC CUNG CẤP TẠI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN 2 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI TH ƯƠ NG VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 02 tháng 06 năm 2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng (Mƣời nghìn đồng) Tổng số lƣợng niêm yết : 112.285.426 Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá):1.122.854.260.000 VND (Một nghìn một trăm hai mƣơi hai tỷ tám trăm năm mƣơi tƣ triệu hai trăm sáu mƣơi nghìn đồng) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIETNAM Địa chỉ : 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận1, TP HCM Điện thoại : (84 8) 38 245 252 Website : www.ey.com CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM Địa chỉ: 701, tầng 7 Toà nhà Pacific Place, 83B Lý Thƣờng Kiệt Điện thoại: (84 4) 39462246 TỔ CHỨC TƢ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VN Địa chỉ : Tầng 17 & 12, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Điện thoại : (84 4) 39 366 994 Website : www.vcbs.com.vn 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ............................................................................................. 9 1. Rủi ro về lãi suất ............................................................................................................ 9 2. Rủi ro về tín dụng .......................................................................................................... 9 3. Rủi ro về ngoại hối ......................................................................................................... 9Rủi ro về ngoại hối ....
View Full Document

This note was uploaded on 05/29/2010 for the course ACCT ACCT 2292 taught by Professor Acct2292 during the Spring '09 term at Troy.

Page1 / 118

Ban cao bach ngay 02-06-2009 - 1 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online