KST_Lecture12 - #12 1 2009-2010 11(Timer 68HC11 5 4 16...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 12 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Система броячи в НС11 ( Timer) Отделна система в ЕМК 68HC11 ( към Порт А); Включва 5 отделни вериги за делене на честотата. Предварителен делител на честотата от кварцовия осцилатор на 4; Основна таймерна верига – 16- битов брояч с програмирум коефициент на броене (задаван чрез prescale битове PR[1:0] – на 1,4,8,16) КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. prescaler битове на 1,4,8,16). o към SPI подсистемата на сериийния интерфейс (SPR[1:0]); o към SCI подсистемата на сериийния интерфейс (SCP[1:0],SCR[2:0]); o към Пулс - акумулатор подсистемата; o за подсистемата за Прекъсване в реално време ( RTI) (RTR[1:0]) / СОР Watchdog подсистемата ( CR[1:0]). 2
Background image of page 2
Таймерна система вътрешна структура КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Система броячи в НС11 ( Timer) Всички операции в таймерната система съотнесени спрямо честотата на основния (таймерен) брояч . -- Начало на броене $0000 (след излизане от Reset); КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. -- Край на броене $FFFF. Флагът за препълване O (Overflow) в контролния регистър CCR се вдига в “1”. След това броене отново от $0000. При нормален режим на работа на ЕМК НЕ Е ВЪЗМОЖНО СПИРАНЕ, нулиране или промяна състоянието на брояча. 4
Background image of page 4
Система броячи в НС11 ( Timer) Времеви съотношения / честоти в зависимост от prescaler битове PR[1:0] и XTAL честотата на генератора КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Таймерна система пулс акумулатор Пулс акумулатор: Структура: 8- битов брояч, логическа схема за избор по фронт; Режими на работа: (1) обикновен броячен режим - (увеличаване на съдържанието) при постъпване на КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

KST_Lecture12 - #12 1 2009-2010 11(Timer 68HC11 5 4 16...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online