KST_Lecture13 - #13 1 2009-2010 PR1 PR0 TMSK2 overflow >...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ # 13 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Таймерни функции - приложение Определяне продължителността Т И на единичен импулс дефиниране на битове PR1, PR0 от регистър TMSK2 така, че overflow периода на таймера > очаквания Т И (напр. PR1=1,PR0 =0 и XTAL=8MHz -> 262ms, t 1отчет =4μs); инициализация на регистър TCTRL2 ( битове EDGxB,EDGxA): КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. EDGxB=1, EDGx А=1 /и по двата фронта/; инициализация на регистри битове TMSK1[3:0], TFLG1[3:0]: - при ICxI=1 - заявка за прекъсване (обслужва се съответната сервизна процедура); при ICxI=0 – таймерна IC функция без прекъсване (програмата продължава със следващия оператор); - ICxF 1 - флаг за събитие на I С x . Вдига се в случая при поява на всеки фронт (преден и заден) . 2
Background image of page 2
Таймерни функции - приложение Определяне продължителността Т И на единичен импулс (графично представяне) КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 3 ICxF се вдига в “ 1” TCNT(t1) TICx Т И - импулс ICxF се вдига в “ 1” TCNT(t2) TICx Т И = [TCNT(t2) - TCNT(t1)] x t 1отчет
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- приложение Определяне периода Т на импулсна поредица дефиниране на битове PR1, PR0 от регистър TMSK2 така, че overflow периода на таймера > очаквания период Т ; инициализация на регистър TCTRL2 ( битове EDGxB,EDGxA): EDGxB=0, EDGx А=1 /по преден фронт/; КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. инициализация на регистри - битове TMSK1[3:0], TFLG1[3:0]. - при ICxI=1 - заявка за прекъсване (обслужва се съответната сервизна процедура); при ICxI=0 - таймерна IC функция без прекъсване (програмата продължава със следващия оператор); - ICxF 1 - флаг за събитие на I С x . Вдига се в случая при поява на преден фронт . 4
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

KST_Lecture13 - #13 1 2009-2010 PR1 PR0 TMSK2 overflow >...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online