KST_Lecture_10 - #10 1 , . ", , 2009-2010 . TxD 1 RxD 2 ; -...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЛЕКЦИЯ 10 ЛЕКЦИЯ # 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Обмен на данни начини; - Паралелен : вътрешен в МПС, (магистрален), в ЕМК през I/O портове; - Сериен : между различни устройства по 1 до 4 каблени линии /ниска цена/, бит по бит, различна скорост на предаване, Предаване ( Transmitting, шина TxD), Приемане (Receiving, шина RxD) TxD У 1 RxD У 2 TxD RxD RxD TxD Симплекс връзка КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. Видове сериен обмен на данни : симплекс връзка (simplex) : 1 линия, еднопосочен обмен: 1 предавател, 1 или повече приемника ; полу - дуплекс (half-duplex): 1 линия, двупосочен обмен, разместено във времето; дуплекс ( duplex, full-duplex) : 2 линии, двупосочен обмен, едновременно във времето. 2 У 1 У 2 Полу - дуплекс връзка TxD У 1 RxD RxD У 2 TxD Дуплекс връзка
Background image of page 2
Видове серийни интерфейси синхронен обща синхронизация. При дуплекс и полу - дуплекс обмен (3 или 2 линии). Приложение; при обмен между МП и устройства като: външни ЗУ, терминали и др.; изосинхронен обмен с допълнителна линия за синхронизация и 1 канал за връзка; КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. асинхронен всяко устройство има свой тактов генератор (без обща синхронизация). Асинхронните устройства имат изводи TxD, RxD. В МПС асинхронният сериен обмен през интерфейс SCI (Serial Communication Interface). 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Видове серийни интерфейси асинхронен : всяко устройство има свой ТГ ( CLK 1 , CLK 2 ); синхронен : обща синхронизация (CLK). КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, спец. “Телекомуникации”, ФТК, 2009 - 2010 уч.год. 4 МП 2 МП 1 ТГ CLK 1 ТГ CLK 2 ТГ CLK
Background image of page 4
Асинхронен сериен интерфейс Сериен интерфейс особености, предимства: - предаване на данните бит по бит (1 бит на такт); - за разлика от паралелния интерфейс, напр. IEEE 488 (до 20м връзка), може да комуникира на големи разстояния (до 1200м);
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/31/2010 for the course FTK 111234 taught by Professor Henrit during the Spring '10 term at Technical University of Crete.

Page1 / 31

KST_Lecture_10 - #10 1 , . ", , 2009-2010 . TxD 1 RxD 2 ; -...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online